Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský studijní program Elektrotechnika (B2649)

Studium v tříletém bakalářském studijním programu Elektrotechnika připravuje bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektrotechniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu elektrotechnických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu. Studium v prvním ročníku je společné a týká se základních předmětů obecného studijního základu, nezbytného pro studium všech oborů. Po absolvování prvního ročníku se studenti dělí do čtyř studijních oborů: Elektroenergetika, Aplikovaná elektronika, Řídicí a informační systémy a Biomedicínský technik.

Bakalářský studijní obor Elektroenergetika (3907R001)

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Obor je vyučován jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem tříletého bakalářského studia oboru elektroenergetika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektrotechniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Student získává široký základ vědomostí v odvětvích silnoproudé elektrotechniky a energetiky. Bakalářský studijní obor je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, při němž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody daného oboru. Studium navazuje na předměty teoretického základu studia a je doplněno předměty z oblasti silnoproudé elektrotechniky, jako jsou elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony, technika vysokého napětí, teoretická elektroenergetika, přenos a rozvod elektrické energie, elektrárny, výroba a užití elektrické energie, provoz a řízení elektrizačních soustav, elektrické světlo a teplo, ekonomika a management v elektrotechnice, využití počítačů v elektrotechnice a další, vše s aplikací výpočetní techniky. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

Navazující magisterský studijní program Elektrotechnika (N2649)

Navazující magisterský studijní program Elektrotechnika zajišťuje vysokou adaptabilitu absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to jak provozní-inženýrské, tak i vědecko-výzkumné. Studijní program je založen na kvalitním teoretickém vzdělání a univerzálním základu aplikačně zaměřeného studia v různých oborech elektrotechniky. Studium v tomto magisterském studijním programu se dále člení na čtyři studijní obory: Elektroenergetika, Elektronika, Řídicí a informační systémy a Biomedicínské inženýrství.

Navazující magisterský studijní obor Elektroenergetika (3907T001)

Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazujícího magisterského studia se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia oboru Elektroenergetika (rovněž z příbuzných oborů), případně absolventi magisterského nebo doktorského studia jiného oboru. Obor je vyučován jak v prezenční, tak v kombinované formě. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to jak provozní – inženýrské, tak i vědeckovýzkumné. Základními předměty navazujícího magisterského studia oboru elektroenergetika jsou zejména aplikovaná matematika, vybrané principy elektroenergetiky a elektrotepelná technika. Obor se dělí na tři zaměření: přenos a distribuce elektrické energie, výroba elektrické energie a elektrické stroje a přístroje, které profilují předmět: elektroenergetika průmyslových a distribučních sítí, zařízení elektráren, elektroenergetika v dopravě, elektrické stroje a přístroje a technologické procesy.

Dále katedra vypisuje volitelné předměty: elektromagnetická kompatibilita, diagnostika na elektrických zařízeních, teoretická elektroenergetika, přechodné jevy v elektrizačních soustavách, projektování elektrických distribučních sítí, počítače pro měření a diagnostiku, ochrany a automatiky v rozvodu, řízení elektrizačních soustav a mnoho dalších uvedených ve studijním plánu.

Doktorský studijní program Elektrotechnika (P2649)

Doktorský studijní program Elektrotechnika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v různých oblastech elektrotechniky, mezi které patří průmyslová elektronika, automobilová elektronika, výkonová elektronika, elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony, elektroenergetika a technická kybernetika. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailní seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma doktorské disertační práce. Doktorské studium umožňuje studentům navázat na magisterské studijní obory, které jsou nabízeny na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Cílem doktorského studijního programu je výchova specializovaných odborníků, která rozvíjí u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických a aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním doktorské disertační práce z některého oboru elektrotechniky student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného oboru. Kvalita výuky v doktorském studijním programu Elektrotechnika bude hodnocena počtem úspěšně obhájených doktorských disertačních prací a počtem výstupů vědecko-výzkumné činnosti doktorandů během doktorského studia podle aktuální metodiky hodnocení vědy a výzkumu MŠMT. Studium v tomto doktorském studijním programu se dále člení na čtyři studijní obory: Elektroenergetika, Elektronika, Technická kybernetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony.

Doktorský studijní obor Elektroenergetika (3907V001)

Doktorský studijní obor Elektroenergetika je součástí studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika. Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce. Cílem doktorského studijního programu je dále rozvíjet u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických i aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním disertační práce student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného oboru. Disertační prací student prokazuje, že je schopen tvůrčím způsobem řešit, ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.