Bakalářská práce

Studenti si na konci listopadu 2018 vyzvednou na sekretariátě oborové katedry (EA532) originál zadání bakalářské práce. Toto zadání musí být vloženo oficiálně jako druhý list bakalářské práce. S bakalářskou prací jsou spojeny dva povinné předměty, a to Bakalářský projekt I (nebo Bakalářský seminář I) v zimním semestru a Bakalářský projekt II (nebo Bakalářský seminář II) v letním semestru. Tyto předměty jsou ukončeny zápočty, které uděluje vedoucí bakalářské práce, popřípadě pověřená osoba na oborové katedře.

Bakalářské práce musí být vloženy do IS nejpozději do 30. 4. 2019 (včetně oficiálního zadání bakalářské práce a podepsaného prohlášení studenta). Bakalářská práce se zároveň odevzdává tištěná a svázaná v pevných deskách na sekretariátě oborové katedry (EA532). Obě verze bakalářské práce - elektronická i její tištěná verze musí být shodné.

Pokyny k vypracování závěrečných prací

Závěrečná kontrola studia

K 14. 5. 2019 musí student mít všechny předměty ve svém OSP ve stavu VYKONÁN. Pouze kredity z těchto předmětů se započítávají do kontroly studia a pro výpočet prospěchového stipendia. Celkem za studium musí student získat 180 kreditů. Student musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak nebude připuštěn ke SZZ, a to i v případě dostatečného počtu kreditů.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti se přihlašují k SZZ v IS v termínu od 30. 4. - 14. 5. 2019. SZZ probíhají pouze na konci května (řádný termín) a pak v srpnu (opravný termín, pouze pro ty studenty, kteří neuspěli při řádném termínu v květnu). Ke komisi SZZ budou zapsáni pouze ti studenti, kteří se přihlásili k SZZ, mají svou bakalářskou práci ve stavu ODEVZDÁNA, úspěšně prošli kontrolou studia a verifikovali údaje v IS (16. – 20. 5. 2019).

Očekávaný průběh SZZ
 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny, viz Edison.
 2. Státní závěrečná zkouška trvá 25 minut a má následující průběh:
  • Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  • Student obhajuje svou bakalářskou práci. Na prezentaci práce má student 12 minut. Při prezentaci student uvede cíl práce, stručný nástin řešení a dosažené výsledky. Při obhajobě bakalářské práce je k dispozici dataprojektor a notebook.
  • Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta bakalářské práce.
  • Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se bakalářské práce. Student může také obdržet otázku z vyhlášených tematických okruhů SZZ. Tématické okruhy k bakalářské státní zkoušce oboru Výpočetní matematika jsou k dispozici v PDF.
 3. Student získává celkem 3 známky - z bakalářské práce, z předmětu Informační a komunikační technologie a z předmětu Výpočetní matematika. Při hodnocení předmětu Informační a komunikační technologie se bere v úvahu průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty), při hodnocení předmětu Výpočetní matematika se bere v úvahu průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty).
 4. Výsledná známka SZZ (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) je určena na základě hodnocení jednotlivých částí podle tabulky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-Technické univerzity Ostrava.
 5. Komise oznámí studentům výsledky SZZ zpravidla vždy na konci dopoledního a odpoledního bloku. Průběh SZZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
 6. Studenti, kteří neuspějí u SZZ v červnu a komise doporučí dopracování bakalářské práce, odevzdají přepracovanou bakalářskou práci do 12. 7. 2019, aby mohli jít k opravnému termínu SZZ v srpnu 2019.
Zápis předmětů 1. ročníku NMgr studia

Studenti, kteří si podali elektronickou přihlášku do navazujícího magisterského studia a mají ji ve stavu registrovaná, jsou povinni zúčastnit se zápisu předmětů zimního a letního semestru pro další akademický rok, který bude probíhat 29. 4. – 10. 5. 2019. Studenti si zapisují povinně volitelné předměty a z volitelných si pak vybírají tak, aby získali pro daný akademický rok nejméně 60 kreditů ze všech zapsaných předmětů (je možné si zapsat i více kreditů, ale maximálně 70). Povinné předměty jsou zapsány automaticky. Předměty volte zodpovědně, protože schválením se OSP stává závazným a všechny zapsané předměty musíte vykonat.

Opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období

Pokud studenti nesplní podmínky závěrečné kontroly studia, musí do 13. 5. 2019 podat na studijní oddělení písemnou žádost o opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období, příp. ukončení studia. Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Studenti, kteří budou opakovat závěrečný ročník a měli jakýkoliv předmět již 2x zapsán, musí nejpozději do 4. 7. 2019 doručit na studijní odd. žádost o třetí zápis předmětu (maximálně dvou předmětů). Předměty, které nebudou úspěšně vykonané v daném roce, se po řádném zápisu v září 2019, automaticky převedou do nového akademického roku. Formuláře žádostí naleznete na https://www.fei.vsb.cz/opencms/cs/studium-a-vyuka/formulare?.

Studenti, kteří neodevzdali bakalářskou práci v daném termínu, ji odevzdají až v opakovaném ročníku podle harmonogramu akademického roku. Na konci listopadu 2019 si mohou studenti vyzvednout nový originál zadání (s novým datem odevzdání DP) na sekretariátě oborové katedry. Studenti, kteří už nemohou závěrečný ročník opakovat a neodevzdali bakalářskou práci v daném termínu, musí do 13. 5. 2019 doručit na studijní oddělení žádost o prodloužení zkouškového období. Tito studenti musí nejpozději do 28. 6. 2019 odevzdat bakalářskou práci a ke dni 4. 7. 2019 tomuto datu musí mít všechny předměty ve stavu VYKONÁN. SZZ se zúčastní až příští akademický rok v květnu/červnu 2020.

Elektronický zápis do opakovaného ročníku

Zápis bude probíhat v 1. týdnu v září 2019. Podmínkou elektronického zápisu do opakovaného ročníku je Vaše verifikace  údajů v IS Edison. Pokyn k této verifikaci bude zaslán e-mailem po kontrole studia dne 9. 7. 2019. Verifikaci údajů musíte provést nejpozději do 13. 7. 2019.