Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
SGS 2 KAM 2021
Kód
SP2022/6
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Předmět výzkumu
Projekt SGS navazuje jednak na systematický výzkum odborné skupiny "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" Katedry aplikované matematiky, ale také na výzkum v oblasti optimalizací, kontaktních úloh a teorie grafů. Výzkumná skupina "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" se zabývá tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti. Zejména byla pozornost věnována výzkumu v oblasti teorie obnovy, stochastickému modelování a optimalizaci údržbových procesů (modely pro údržbu v pevných kalendářních časech) a výzkumu v oblasti Bayesovy indukce (výzkum vlastností Bayesových estimátorů parametrů při různých modelech stárnutí). V roce 2022 naváže na výsledky dosažené v letech 2020 a 2021, kdy byly vyvinuty a publikovány nové údržbové modely (například model dvoufázové poruchy s plovoucími inspekčními časy, na rozdíl od dosavadních kalendářních inspekcí) se zahrnutím různých reálných procesů stárnutí. V oblasti Bayesovy teorie odhadu byla pozornost zaměřena na modely se směsovou hazardní funkcí s akcentem na Weibullovo rozdělení, na simulační metody na bázi MCMC (Markov Chain Monte Carlo), na porovnání klasické a Bayesovy indukce, efektivní výpočetní metody v tradiční teorii odhadu (např. implementace CE (Cross Entropy) metody při optimalizaci MLE (metoda maximální věrohodnosti)). Řešitelé projektu dále budou pokračovat ve výzkumu založeném na datech získaných díky spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě a dalšími lékařskými pracovišti. V oblasti optimalizace se v roce 2022 budeme dále zabývat využitím optimalizačních metod v oblasti robotiky. Zde se zaměříme na seřízení průmyslových produktů pomocí seřizovacích šroubů a polohování průmyslové kamery. Další oblastí výzkumu, na kterou se zaměříme, je řešení úloh tvarové optimalizace pro proudění. V oblasti diskrétní matematiky budeme pokračovat ve zkoumání grafových ohodnocení, zejména rozvrhování neúplných turnajů, propojení grafových ohodnocení a 1-faktorizací úplných i neúplných grafů, dekompozic kompletních grafů na bipartitní nesouvislé grafy a implementace heuristického algoritmu pro optimalizace minimálního nejvyššího odchozího stupně v orientaci grafu.
Členové řešitelského týmu
Yifan Zhang
Bc. Roman Macháček
Ing. Lukáš Kapera
Ing. Matěj Mazůrek
Bc. Šárka Parmová
Ing. Vojtěch Novák
Bc. Lukáš Růžička
Ing. Jakub Závada
Vladimír Arzt
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Stejně jako v předchozích projektech SGS obecnými cíli zůstává podpora vědecko-výzkumných aktivit studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky, zvýšení kvality a efektivnosti vědecké, technické a vzdělávací práce a podpora publikování dosažených výsledků.
Dílčí cíle budou odpovídat konkrétním, aktuálně řešeným, problémům. Cílem projektu v oblasti teoretické a aplikační je, podobně jako u projektu SGS 2020 SP2020/46 na který chceme navázat, obecně především vývoj nových analytických a simulačních nástrojů pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry, příprava algoritmů pro seřízení průmyslových produktů, příprava algoritmů pro řešení úloh tvarové optimalizace pro proudění a následná publikace dosažených výsledků v odborných časopisech, jejich prezentace na konferencích a v disertačních a diplomových pracích.
Konkrétní počty článků, které se s podporou SGS podaří publikovat je nemožné s jistotou predikovat. Extrapolací kvantity dříve dosažených výsledků by se však dalo odhadovat, že se podaří publikovat alespoň dva články v časopisech s IF.
V oblasti pedagogické je cílem především zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu probíhajícího v oblasti stochastického modelování a teorie čísel na Katedře aplikované matematiky, obohacení jejich dosavadních znalostí, získání nových zkušeností a schopností prezentovat své výsledky na konferencích, na které budou vysíláni s podporou prostředků poskytovaných SGS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 190000,- 475400,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 248291,- 185948,-
5. Služby 150000,- 4622,-
6. Cestovní náhrady 250000,- 172321,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 93144,- 93144,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 931435,-
Uznané náklady 931435,-
Celkem běžné finanční prostředky 931435,- 931435,-
Zpět na seznam