Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
MEx4U - Matematika pro Tebe
Kód
2016-1-CZ01-KA201-023932
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Erasmus - IP (Intensive programs)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Erasmus - IP
Předmět výzkumu
Výstupy a aktivity projektu jsou směřovány k žákům a pedagogům matematiky na středních školách. Žáci a učitelé mají dnes na internetu k dispozici nepřeberné množství výukových videí, řešených a komentovaných příkladů, ukázky praktických úloh, rozhovory s odborníky atd. Tyto materiály jsou velmi přínosné pro motivaci a vysvětlení základních principů a teorií. Chceme-li však v matematice postupovat kupředu, je třeba také látku procvičovat a upevňovat. Matematické kompetence nelze získat bez matematického řemesla. Je třeba žáky nejprve motivovat praktickými úlohami, látku poctivě vysvětlit, ale pak vyžadovat pevné osvojení základů. Vysvětlení látky je vždy v rukou učitelů, procvičení je ale z velké části v rukou žáků. A na zvládnutí této procvičovaní a upevňovací fáze výukového procesu se zaměřuje předkládaný projekt. V rámci projektu vytvoříme výukový portál pro procvičení celé středoškolské matematiky. Základní cíle projektu jsou: • Vytvořit rozsáhlou databázi otázek a příkladů k procvičování všech témat středoškolské matematiky. • Vytvořit generátor online testů pro žáky - žák si navolí úroveň, oblast a podoblast, kterou chce procvičovat, a bude mu vygenerován interaktivní test s okamžitým vyhodnocením a opravou. • Vytvořit webovou aplikaci pro tvorbu uživatelsky definovaných testů – nástroj pro učitele ke generování testů „ušitých na míru“. Učitel si bude moci vytvořit jak interaktivní test s okamžitým vyhodnocením a opravou určený pro použití na interaktivní tabuli nebo na počítači, tak i statický test určený pro tisk (písemka). • Vytvořit interaktivní tréninkové hry – materiály zaměřené na trénování matematických dovedností týkajících se jednoho úzkého tématu (např. úpravy výrazů nebo procvičení hodnot goniometrických funkcí). • Zpracovat každou otázku, test, hru a soutěž ve čtyřech jazykových mutacích (anglicky, česky, polsky, slovensky). Generátor online testů bude možno využít na všech platformách (počítače, tablety, mobilní telefony,…) a na všech nejužívanějších OS (Windows, OS X, Unix). Tím žákům umožníme procvičování látky doma na počítači, po cestě do školy na mobilních telefonech nebo tabletech. Webová aplikace pro tvorbu uživatelsky definovaných testů umožní učitelům vytvoření interaktivních nebo statických testů ve formátu PDF, jejich stažení a následné použití bez připojení na internet. Učitel tak může vytvořit test ušitý na míru různě nadaným žákům a na míru své výuce. Tyto materiály jsou zcela přenositelné – je možno je posílat e-mailem, umísťovat na interní stránky škol atd. Prvním cílem projektu je tedy zvýšení matematických kompetencí žáků středních škol (a posledních ročníků škol základních), oživení výuky matematiky zajímavými, neotřelými, interaktivními materiály pro procvičení a zvýšení radosti a soutěživosti díky zábavným tréninkovým hrám. Nabytí a upevnění matematických vědomostí a dovedností vede k posílení sebevědomí nejen v matematice, ale i v dalších přírodovědných disciplínách, které matematiku využívají. To také vede ke zvýšení zájmu o tyto disciplíny a motivuje žáky k jejich dalšímu studiu. Druhým cílem projektu je umožnit žákům a pedagogům zlepšit matematickou angličtinu. Všechny vytvořené materiály budou k dispozici v jazycích partnerů (česky, slovensky, polsky) a v angličtině. To přispěje ke zvýšení odborné jazykové vybavenosti žáků a učitelů, kteří tak budou schopni využít množství výukových materiálů v angličtině, které jsou dnes volně k dispozici na webových portálech škol, univerzit, projektů a dalších vzdělávacích institucí a sdružení. V zemích zapojených do projektu má bohužel hodně učitelů i žáků velmi nízkou úroveň matematické angličtiny a to jim zavírá dveře k materiálům z evropských STEM projektů. Zvýšení jazykové vybavenosti umožní také žákům účastnit se mezinárodních setkání, letních škol, workshopů, soutěží a dalších akcí v rámci EU. Odborná angličtina je také základem pro další studium na vysokých školách. Kromě toho může existence vícejazyčných výukových materiálů podpořit mezinárodní mobility žáků do zemí partnerů a začlenění dětí cizinců do běžných (nejazykových) škol. Ve školách jazykových pak mohou být přímo použity ve výuce. Vytvořené materiály budou splňovat principy otevřeného vzdělávání a budou v souladu se Strategií digitálního vzdělávání. Především budou volně k dispozici pod licencí Creative Commons, přinesou nové možnosti a způsoby výuky prostřednictvím digitálních technologií a tím také zlepší kompetence žáků v oblasti práce s digitálními technologiemi a přispějí í k propojení formálního vzdělání ve škole a neformálního vzdělání doma. Čím se bude výukový portál vyznačovat: • Materiály pokryjí celou středoškolskou látku ze všech zúčastněných zemí. Pokud se v některé zemi daná látka neprobírá, bude sloužit jako materiál pro semináře a nadané studenty. • V generátoru online testů si bude moci žák volit kromě tematického zaměření i úroveň (obtížnost) otázek, z nichž bude vygenerován test pro jeho procvičení. U každé oblasti a podoblasti budou nabízeny otázky tří úrovní (level A, B, C). Level A bude obsahovat úvodní, nejjednodušší učivo daného tématu, level B další navazující učivo a level C prohloubení a rozšíření učiva předchozích částí. Tím bude umožněno žákům procvičovat úlohy již v době, kdy látku probírají, nikoliv až po ukončení tématu. Toto rozčlenění bude také přínosem pro žáky z těch typů škol, kde se některá témata neprobírají do hloubky. • Všechny interaktivní testy budou mít jednotný systém ovládání a jednotnou grafiku, samozřejmě s přihlédnutím ke specifikům koncových zařízení, na nichž budou testy a hry zobrazeny. • Po ukončení testu bude žákům k dispozici okamžité vyhodnocení a zobrazení získaných bodů, procent úspěšnosti a správných odpovědí. • V některých případech budou do testů a her zařazeny také nápovědy, například definice pojmů, případně uveden i správný postup řešení. • Webová aplikace pro tvorbu uživatelsky definovaných testů bude umožňovat tvořit jednak testy, v nichž se budou při každém novém otevření automaticky promíchávat odpovědi, i testy, v nichž se odpovědi promíchávat nebudou. Obě varianty mají své výhody, které budou popsány v části výstupy. • Tréninkové hry budou také vytvořeny ve dvou variantách pro různá použití ve výuce. Jedna varianta se bude chovat tak, že při každém novém otevření PDF se promíchají odpovědi u jednotlivých otázek. Díky tomu nebudou mít žáci, kteří sedí vedle sebe, stejně seřazené odpovědi u téhož testu (to vede k větší samostatnosti a možnosti učitele oznámkovat vybrané žáky po ukončení testu). Druhá varianta umožní spustit test všem žákům se stejným pořadím nabízených odpovědí. To je zase vhodné pro rychlejší kontroly řešení – všichni žáci mají stejné odpovědí (1c, 2a,…). Při tvorbě databáze otázek, která se pak stane základem pro generátor online testů a webovou aplikaci uživatelsky definovaných testů, budeme chtít splnit následující podmínky: • Jednotlivé oblasti (témata) a podoblasti pokrýt takovým procentuálním množstvím otázek, které odpovídá průměrnému zastoupení ve výuce. • Jednotlivé oblasti a podoblasti pokrýt otázkami všech úrovní (level A, B, C). • Do otázek zařadit co nejvíce obrázků a tím podpořit geometrickou interpretaci probíraných pojmů. • Zařadit otázky, které budou ukazovat využití matematiky v jiných předmětech, např. ve fyzice. S tvorbou interaktivních PDF materiálů pro výuku máme zkušenosti díky tříletému projektu Matematika s radostí (http://msr.vsb.cz/), který běžel v letech 2012 – 2015. Výstupy tohoto projektu se těší v ČR značné oblibě (dle Google Analytics více než 30 000 uživatelů). Tento projekt také získal cenu Scientix Resources Awards udílenou sdružením European Schoolnet. Připravovaný projekt je jeho rozšířením a pokračováním. Díky dlouhodobé spolupráci s učiteli středních škol a účasti v mnoha diskuzích na pedagogických konferencích jsme shromáždili spoustu podnětů, nápadů a připomínek ke stávajícím materiálům. Nový projekt vychází z požadavků učitelů. Rozšiřuje použití materiálů na všechny platformy, především tablety, rozšiřuje databázi otázek tak, aby byly materiály použitelné pro všechny typy škol (gymnázia, průmyslové školy, učiliště), přidává „trénovací“ úlohy, zařazuje nové soutěžní hry, a v neposlední řadě přináší mezinárodní rozměr. Čeho chceme v projektu dosáhnout: Během projektu očekáváme vytvoření výukového portálu, který bude obsahovat především: • Generátor online testů pro žáky • Webová aplikace pro vytváření uživatelsky definovaných testů a písemek pro učitele • Interaktivní tréninkové hry Tyto výstupy budou pilotně ověřeny na vzorku cca 900 studentů.
Zpět na seznam