Katedra elektrotechniky nabízí zájemcům výuku v ČR unikátním bakalářském studijním programu Projektování elektrických zařízení, zaměřeném na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků nejen s potřebnými znalostmi z daného oboru, ale i se základními znalostmi technicky příbuzných oborů včetně jejich seznámení s legislativním systémem, nařízeními a s předpisy pro bezpečné navrhování, výrobu a provozování elektrických zařízení.
Katedra současně působí při pedagogické a vědecké přípravě studentů FEI všech stupňů a to dominantně především v oblastech teoretické elektrotechniky a diagnostiky výkonů; analýzy a měření výkonů a ztrát elektrických pohonů a jejich komponent, včetně působení negativních vlivů; modelování fyzikálních polí; šíření elektromagnetických vln a antén; moderních zesilovacích struktur; elektroenergetiky v dopravě; prevence rizik a bezpečnosti při práci s elektrickým proudem; zpracování biosignálů a hlasových signálů, atd.
Kolektiv pracovníků této katedry také garantuje a historicky zajišťuje komplexní výuku elektrotechnických a bezpečnostních předmětů všech stupňů a forem na ostatních technických fakultách VŠB-TU, včetně jejich 6 dislokovaných pracovišť v ČR.


© 2018 VŠB-TU Ostrava