Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky je s více než 2200 studenty jednou z největších fakult v rámci VŠB-TUO. Reálné základy fakulty byly položeny již v roce 1970 otevřením prvního samostatného studijního ročníku v oboru silnoproudá elektrotechnika. 1. ledna 1991 byla založena Fakulta elektrotechnická rozdělením tehdejší Fakulty strojní a elektrotechnické, k 1. září 1993 pak došlo ke změně názvu na Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Dnes je pro Fakultu elektrotechniky a informatiky charakteristický velký zájem studentů středních škol o studium s orientací na nejmodernější technologie z oblasti informatiky, sdělovací techniky, elektroniky a elektrotechniky. Fakulta se stala významným faktorem v restrukturalizaci ostravského regionu, který je dnes výrazně orientován na automobilový průmysl, elektrotechniku a informační technologie. FEI VŠB-TUO klade důraz na spolupráci s praxí a aktivně vyhledává kontakty s firmami, které nabízejí uplatnění jejím absolventům, a to jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí. V bezprostřední blízkosti objektů fakulty se nachází Vědeckotechnologický park, kde našlo uplatnění několik set našich absolventů u zajímavých domácích i zahraničních firem. Úspěšnost absolventů FEI VŠB-TUO na trhu práce je jedna z nejvyšších.

Spolupráce s ostatními akademickými, komerčními a státními institucemi je poměrně rozsáhlá a provázaná s výukou a odbornými pracemi pedagogů a studentů zejména magisterského a doktorského studia. Řada výzkumných poznatků byla využita na zahraničních stážích u evropských univerzit. Intenzívní je spolupráce s Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava. V oblasti informačních a komunikačních technologií je Fakulta elektrotechniky a infor­matiky leadrem sdružení IT Clus­ter, které sdružuje velký počet významných firem podnikajících v IT. Také oboustranně prospěšná spolupráce se v oblasti elektro­techniky, elektroniky a elektroe­nergetiky rozvíjí s našimi partne­ry z praxe. 

Fakulta poskytuje kvalitní vzdělání odpovídající evropským standardům. Akceptuje struktu­rovaný model studia rozdělený na stupeň bakalářský, magisterský a doktorský ve formě prezenč­ního i kombinovaného studia. Všechny studijní obory jsou akre­ditovány i v angličtině. Fakulta také systematicky vytváří podmínky pro integraci studentů se specifickými nároky do studia. Nabízíme pro tyto studenty všechny studijní obory s možnostmi pomoci, jako je asistenční služba pro přednášky, cvičení a pohyb po areálu, zázemí a individuální přístup. Fakulta má bezbariérové úpravy prostor. Máme i první úspěšné absolventy studia mezi těmito studenty. 

Fakulta je úspěšná v získávání financí pro velké a zajímavé projekty vědy a výzkumu. Mezi řadou projektů aplikovaného výzkumu řešících problémy v jednotlivých elektrotechnických a informačních oborech, dominuje IT4Innovations - Centrum excelence, Regionální centrum ENET a projekt Výstavba nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky.