Charakteristiky bakalářských oborů

Akademický rok:

Automobilové elektronické systémy (B3973)

Charakteristika programu: Za odbornou náplň programu Automobilové elektronické systémy odpovídá garant programu. Schválení odborné náplně předmětů se řídí statutem FEI VŠB-TUO a studijními předpisy VŠB-TUO. Obor se zaměřuje zejména na oblast automobilových elektronických systémů (AES) s ohledem na hardwarovou architekturu AES jako jsou návrh a vývoj hardware, reversní inženýrství a další, měření a testování AES, softwarové prostředky AES (vývoj software, softwarové procesy, programování, zpracování dat a další), metody počítačové bezpečnosti a spolehlivosti AES, řízení kvality při vývoji AES, softwarová kvalita AES. Při výuce je kladen důraz na praktickou část výuky, která je podstatnou částí při projektově orientované výuce (zejména od třetího semestru) a při realizaci bakalářských prací v návaznosti na průmyslovou praxi.

Studijní plán - forma prezenční

Elektrotechnika (B2649)

Charakteristika programu: Studium v tříletém bakalářském studijním programu Elektrotechnika připravuje bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektrotechniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu elektrotechnických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu. Studium v prvním ročníku je společné (kromě oboru Biomedicínský technik, který si studenti volí již v rámci přijímacího řízení), a týká se základních předmětů obecného studijního základu, nezbytného pro studium všech oborů. Po absolvování prvního ročníku se studenti dělí do tří studijních oborů: Aplikovaná elektronika, Elektroenergetika, Řídicí a informační systémy.

Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná
 • Aplikovaná elektronika (2612R003)

  Charakteristika oboru: Studium oboru tvoří studijní základ elektrotechnických oborů. Kromě tohoto základu si student vybírá odborné předměty z oblasti aplikované elektroniky. Důraz je kladen na vysoce efektivní výuku, která naučí absolventy tvořivě myslet a uplatnit nové poznatky v praxi. Při výuce je kladen důraz na praktickou část výuky, která je využívána při realizaci zajímavých bakalářských prací.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Biomedicínský technik (3901R039)

  Charakteristika oboru: Obor připravuje absolventa k uplatnění při výkonu nelékařského zdravotnického povolání Biomedicínský technik v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. Absolvent oboru bude oprávněn vykonávat zdravotnické povolání ve smyslu platné legislativy týkající se tzv. regulovaných povolání ve zdravotnictví. Vzdělávání pracovníků pro výkon nelékařských zdravotnických povolání se řídí k tomu určenou legislativou, především zákonem č. 96/2004 Sb., zákonem č. 18/2004 Sb., vyhláškou MZČR 39/2005 Sb. a vyhláškou MZČR 401/2006.

  Studijní plán - forma prezenční
 • Elektroenergetika (3907R001)

  Charakteristika oboru: Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Obor je vyučován jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem tříletého bakalářského studia oboru elektroenergetika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektrotechniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Student získává široký základ vědomostí v odvětvích silnoproudé elektrotechniky a energetiky. Bakalářský studijní obor je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, při němž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody daného oboru. Studium navazuje na předměty teoretického základu studia a je doplněno předměty z oblasti silnoproudé elektrotechniky, jako jsou elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony, technika vysokého napětí, teoretická elektroenergetika, přenos a rozvod elektrické energie, elektrárny, výroba a užití elektrické energie, provoz a řízení elektrizačních soustav, elektrické světlo a teplo, ekonomika a management v elektrotechnice, využití počítačů v elektrotechnice a další, vše s aplikací výpočetní techniky. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Řídicí a informační systémy (2612R041)

  Charakteristika oboru: Cílem oboru je poskytovat vzdělání v oblasti automatizace, řídicích systémů, měření a snímačů. Studium je prakticky zaměřeno, s důrazem na maximalizaci znalostí použitelných v budoucím zaměstnání. Absolventi oboru nacházejí uplatnění ve firmách zabývajících se projektováním a realizací počítačových měřicích, řídicích a informačních systémů ve všech oblastech průmyslu a služeb.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná

Informační a komunikační technologie (B2647)

Charakteristika programu: Bakalářský program Informační a komunikační technologie zahrnuje čtyři studijní obory: Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie, Telekomunikační technika a Výpočetní matematika. Kromě znalostí umožňujících velmi dobré uplatnění v praxi jsou posluchači vzděláváni i v základních oblastech teoretických. Absolventi bakalářského programu mohou ve studiu pokračovat ve stejnojmenném programu magisterském, v němž jsou teoretické i praktické znalosti dále rozvíjeny.

Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná
 • Informatika a výpočetní technika (2612R025)

  Charakteristika oboru: Bakalářský obor Informatika a výpočetní technika poskytuje posluchačům vzdělání s cílem připravit je zejména na uplatnění v oblasti vytváření a správy nejrůznějších softwarových produktů, na uplatnění v oblasti vytváření a správy výpočetních systémů a počítačových sítí, na uplatnění v oblasti výroby počítačů a jejich komponent, a konečně mimo jiné také na uplatnění oblasti obchodu a vzdělávání. Kromě znalostí zajišťujících velmi dobré uplatnění v praxi jsou posluchači vzděláváni i v základních oblastech teoretických. Absolventi oboru mohou ve studiu pokračovat ve stejnojmenném oboru magisterském, v němž jsou teoretické i praktické znalosti dále rozvíjeny.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Mobilní technologie (2612R059)

  Charakteristika oboru: Absolvent oboru Mobilní technologie získá znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií se zaměřením na mobilní sítě. Dokáže samostatně navrhovat, provozovat, modifikovat a optimalizovat mobilní bezdrátové sítě, vyvíjet a optimalizovat aplikace do koncových mobilních zařízení, má poznatky z oblasti mobilních sítí, rádiové techniky a SW návrhu aplikací pro mobilní zařízení. Praktická laboratorní výuka se uskutečňuje v součinnosti a ve spolupráci s odborníky předních telekomunikačních firem zaměřených na poskytování mobilních služeb jako T-Mobile Czech Republic, a.s. a O2 Czech Republic a.s. Absolvent tohoto oboru má na trhu práce přidanou hodnotu ve specifických schopnostech porozumět potřebám podniku a optimalizovat jeho chod prostřednictvím návrhu vhodných mobilní aplikací, ať už ve sféře pracovně-provozní, tak ve sféře řízení a managementu. Zároveň má předpoklady zvládat náročné technické úkoly z oblasti provozu mobilních sítí, návrhu a implementace zákaznicky orientovaných řešení. Odtud také vyplývá oblast prioritního uplatnění absolventů daného studia v podobě techniků mobilních sítí a vývojových pracovníků v oblasti návrhu a tvorby programového vybavení mobilních zařízení.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Telekomunikační technika (2601R013)

  Charakteristika oboru: Absolvent oboru Telekomunikační technika získá znalosti v oblasti technologií počítačových a telekomunikačních sítí, multimédií, přenosových prostředků sítí, zpracování signálů a elektroniky. Zároveň se orientuje v technických i legislativních aspektech provozu komunikačních sítí a je schopen samostatně navrhnout a spravovat komunikační sítě všech typů. V navazujícím magisterském studiu se absolvent profiluje v jednom ze třech směrů, kterými jsou telekomunikace a multimédia, optické komunikace a optoelektronika, mobilní a rádiové komunikace. Praktická laboratorní výuka se uskutečňuje v součinnosti a ve spolupráci s odborníky předních společností jako je T-Mobile Czech Republic, a.s., O2 Czech Republic, a.s. , CZ NIC, CESNET, Huawei, Unify, Ovanet, a.s., SAFIBRA, s.r.o. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. Absolventi oboru Telekomunikační technika jsou vyhledávanými odborníky na trhu práce pro své univerzální znalosti moderních komunikačních technologií.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Výpočetní matematika (1103R031)

  Charakteristika oboru: Obor Výpočetní matematika je součástí studijního programu Informační a komunikační technologie. Studijní obor Výpočetní matematika je ve srovnání s dalšími obory programu Informační a komunikační technologie charakteristický rozšířeným studiem důležitých oblastí aplikované matematiky, jejich zvládnutí mohou studenti využít při řešení praktických problémů. Pro většinu absolventů se však předpokládá pokračování v magisterském studiu, ať už výpočetní matematiky, informatiky, komunikačních technologií nebo jiných příbuzných oborů.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná

Počítačové systémy pro průmysl 21. století (B2660)

Charakteristika programu: Nová průmyslová revoluce, charakterizovaná nástupem komplexních řešení z oblasti automatizace, robotizace a digitalizace, je dnes celosvětovým technologickým trendem (Průmysl 4.0). Pro zvládnutí těchto nastupujících trendů v celé jejich šíři je připraven interdisciplinární bakalářský studijní program Počítačové systémy pro průmysl 21. století, který je zaměřen na počítačové systémy, které jsou výsledkem interdisciplinární interakce sítí fyzických a výpočetních prvků. Tyto počítačové systémy se stávají základem kritické infrastruktury formující základ pro nové a budoucí smart služby měnící od základu průmysl i životní styl budoucích generací. Bakalářské studium nabízené pouze ve formě prezenčního studia vychází z potřeby zvládnout toto interdisciplinární pojetí představující nejen sjednocení částí stávajících studijních programů zaměřených na informatiku a částí studijních programů zaměřených na elektrotechniku, ale zejména jejich inovace diktované technologickým pokrokem. FEI VŠB-TU Ostrava jako jediná fakulta v ČR dnes sdružuje špičkové katedry orientované jak na informatiku, tak na elektrotechniku a elektroniku, což je jedinečným předpokladem pro kvalitu studia v tomto studijním programu. Po celou dobu bakalářského studia je velký důraz kladen také na komunikační schopnosti studentů v anglickém jazyce a na intenzivní zlepšování jejich měkkých dovedností v projektově orientované výuce, což odpovídá požadavkům kladeným na absolventy jejich budoucími zaměstnavateli.

Studijní plán - forma prezenční

Projektování elektrických zařízení (B2648)

Charakteristika programu: Studijní program je orientován do odborné a tvůrčí oblasti. Absolvent bude schopen samostatně analyzovat zadání, navrhovat variantní řešení pro projektovou dokumentaci, komunikovat odbornou problematiku se zadavatelem a realizátory, vytvořit vlastní projektovou dokumentaci na požadované SW platformě a být i schopen projekt prezentovat a obhajovat zadavateli ve všech jeho fázích. U realizačních projektů bude schopen vést projektované dílo ve výstavbě, řídit uvádění technologie do provozu, případně zaškolovat odbornou obsluhu. Po absolvování příslušné doby praxe a po získání oprávnění, bude schopen pracovat jako autorizovaný inženýr se všemi kompetencemi.

Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná


© 2018 VŠB-TU Ostrava