Charakteristiky bakalářských oborů

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní program: Elektrotechnika
Typ studia: bakalářské
Kód: 2612R041
Název česky: Řídicí a informační systémy
Název anglicky: Control and Information Systems
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Klíčová slova: řídicí systémy, automatizace, informační systémy, senzory, měření
Charakteristika oboru: Cílem oboru je poskytovat vzdělání v oblasti automatizace, řídicích systémů, měření a snímačů. Studium je prakticky zaměřeno, s důrazem na maximalizaci znalostí použitelných v budoucím zaměstnání. Absolventi oboru nacházejí uplatnění ve firmách zabývajících se projektováním a realizací počítačových měřicích, řídicích a informačních systémů ve všech oblastech průmyslu a služeb.
Odborné znalosti absolventa: Odborné technické oblasti, se kterými se student během studia seznámí: - Vestavěné řídicí systémy. - Průmyslová automatizace a robotika. - Řízení systémů s alternativními zdroji energií. - Automatizace měření a testování, měření a senzory. - Měření a regulace.
Odborné dovednosti absolventa: Stanete se odborníkem v trvale perspektivním technickém oboru. Naučíme Vás počítačem měřit, vyhodnocovat a řídit svět okolo Vás. V našich špičkově vybavených laboratořích se nejen vyučuje, ale studenti zde také řeší technické problémy pro vědu i praxi. Studenti se naučí prezentovat své výsledky v rámci praktické projektově orientované výuky. V rámci projektů jsou vedeni k týmové práci, kterou zaměstnavatelé často vyžadují.
Obecné způsobilosti absolventa: Obor Řídicí a informační systémy je multidisciplinární a prostupuje řadu oblastí lidské činnosti. Naši absolventi se snadno uplatňují na trhu práce a jsou velmi žádaní. Studenti mají možnost pokračovat v magisterském a doktorském studiu. Během studia se mohou studenti podílet na řešení projektů pro spolupracující komerční firmy. Naučíme Vás projekt vymýšlet a realizovat, ale také dobře prodat výsledky Vaší práce.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi jsou připraveni především pro praxi v oblasti řídicích a informačních systémů jak po stránce návrhu a realizace hardwaru tak i softwaru měřicí a řídicí techniky, při návrhu, projektování a při přípravě softwaru řídicích a informačních systémů v projekčních a dodavatelských firmách zabývajících se elektrotechnikou a automatizační technikou, u výrobců technologických celků, strojů, přístrojů a dopravních zařízení. Mimo průmyslovou oblast se mohou uplatnit např. v oblasti bio-medicíny nebo informačních technologií.

© 2018 VŠB-TU Ostrava