Charakteristiky bakalářských oborů

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní program: Elektrotechnika
Typ studia: bakalářské
Kód: 3901R039
Název česky: Biomedicínský technik
Název anglicky: Biomedical Technician
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Klíčová slova: zdravotnická technika, biomedicínský technik, zdravotnické informační systémy, management ve zdravotnictví, obor biomedicínské inženýrství
Charakteristika oboru: Obor připravuje absolventa k uplatnění při výkonu nelékařského zdravotnického povolání Biomedicínský technik v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. Absolvent oboru bude oprávněn vykonávat zdravotnické povolání ve smyslu platné legislativy týkající se tzv. regulovaných povolání ve zdravotnictví. Vzdělávání pracovníků pro výkon nelékařských zdravotnických povolání se řídí k tomu určenou legislativou, především zákonem č. 96/2004 Sb., zákonem č. 18/2004 Sb., vyhláškou MZČR 39/2005 Sb. a vyhláškou MZČR 401/2006.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent získá znalosti v oblasti zdravotnické jako např. v anatomii, fyziologii a patologii, v etice zdravotnického povolání, organizaci a řízení zdravotní péče a v předmětech technických oborů, jako jsou např. zpracování signálů a obrazů, zdravotnické techniky, v informatice a kybernetice a základních elektrotechnických předmětech. Z velmi rozsáhlé oblasti biomedicínského inženýrství jsou jeho znalosti směrovány detailněji na biomedicínské senzory, diagnostické, terapeutické a laboratorní zdravotnické přístroje, a komplexy zdravotnických přístrojů. Student získá i základní znalosti v oblastech souvisejících s provozem zdravotnických zařízení, které jsou potřebné pro jeho praktickou činnost ve zdravotnickém provozu. S ohlůedem na odborné zaměření oboru má absolvent - široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu daného oboru - má základní znalosti teorií, konceptů a metod oboru - a vykazuje základní porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití teorií, konceptů a metod oboru v praxi
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent dovede - s využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit praktické problémy v oboru - vyhledávat, třídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému - používat některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v oboru
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent je vzděláván s cílem, aby se dovedl - samostatně a odpovědně rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání - dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky - do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru - srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení
Charakteristika uplatnění absolventa: Zdravotnický pracovník bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti: a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu se zvláštními právními předpisy, c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů, f) podílí se na přípravě standardů. Absolvent oboru najde uplatnění ve všech činnostech týkajících se provozu lékařské techniky v provozech zdravotnických zařízení, v zavádění moderní zdravotnické dokumentace a ve zdravotnických aplikacích využívajících informační technologie a dále ve firmách zabývajících se výrobu a servisem i prodejem zdravotnické techniky.

© 2018 VŠB-TU Ostrava