Charakteristiky bakalářských oborů

Detail studijního programu

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia: bakalářské
Kód: B2660
Název česky: Počítačové systémy pro průmysl 21. století
Název anglicky: Computer Systems for the Industry of the 21st. Century
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Klíčová slova: kybernetika pro průmysl 4.0, průmyslová automatizace, počítačové systémy, umělá inteligence, aplikovaná informatika
Charakteristika programu: Nová průmyslová revoluce, charakterizovaná nástupem komplexních řešení z oblasti automatizace, robotizace a digitalizace, je dnes celosvětovým technologickým trendem (Průmysl 4.0). Pro zvládnutí těchto nastupujících trendů v celé jejich šíři je připraven interdisciplinární bakalářský studijní program Počítačové systémy pro průmysl 21. století, který je zaměřen na počítačové systémy, které jsou výsledkem interdisciplinární interakce sítí fyzických a výpočetních prvků. Tyto počítačové systémy se stávají základem kritické infrastruktury formující základ pro nové a budoucí smart služby měnící od základu průmysl i životní styl budoucích generací. Bakalářské studium nabízené pouze ve formě prezenčního studia vychází z potřeby zvládnout toto interdisciplinární pojetí představující nejen sjednocení částí stávajících studijních programů zaměřených na informatiku a částí studijních programů zaměřených na elektrotechniku, ale zejména jejich inovace diktované technologickým pokrokem. FEI VŠB-TU Ostrava jako jediná fakulta v ČR dnes sdružuje špičkové katedry orientované jak na informatiku, tak na elektrotechniku a elektroniku, což je jedinečným předpokladem pro kvalitu studia v tomto studijním programu. Po celou dobu bakalářského studia je velký důraz kladen také na komunikační schopnosti studentů v anglickém jazyce a na intenzivní zlepšování jejich měkkých dovedností v projektově orientované výuce, což odpovídá požadavkům kladeným na absolventy jejich budoucími zaměstnavateli.
Odborné znalosti absolventa: Pro studenty tohoto studijního programu je informatika účinným nástrojem pro řešení problémů a elektrotechnika a elektronika je HW základem pro vyvíjené a nasazované počítačové systémy v řadě aplikačních oblastí nastupujících v digitálně orientovaném světě budoucnosti. Absolventi mají základní teoretické znalosti z oblasti nastupujících smart technologií založených na studiu matematiky, fyziky, elektroniky, komunikačních technologií a informatiky. Na základě těchto znalostí studenti dále získají v průběhu studia i zkušenosti s projektově orientovaným řešením komplexních strukturovaných problémů ze studovaného programu. Tato průprava jim umožní buď založení vlastní firmy pro vývoj nových počítačových systémů, které jsou součástí nastupujícího digitálního světa, nebo zapojení do projektových týmů stávajících firem.
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent dokáže samostatně navrhovat a realizovat díla menšího rozsahu, zejména s využitím známých a ověřených postupů a technologií. Dokáže porozumět problematice rozsáhlých systémů a jako člen řešitelského týmu dokáže samostatně realizovat jednotlivé jejich části. Zvolené postupy řešení dokáže zdůvodnit a dokumentovat. Dokáže vypracovat i rozsáhlejší texty, a to zejména texty popisující zamýšlená, případně realizovaná řešení.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent dokáže komunikovat s odborníky při řešení problémů, např. se zákazníky při specifikaci zadání a předávání produktu nebo s jinými členy týmu. V jednodušších případech dokáže samostatně volit alternativy řešení. Dokáže prezentovat a obhájit své názory a zvolené postupy řešení. Dokáže studovat cizojazyčné odborné texty, zejména texty v angličtině. Dokáže se dále vzdělávat ve svém oboru.
Charakteristika uplatnění absolventa: Pro digitálně orientovaný průmysl 21. století jsou absolventi tohoto studijního programu vybaveni znalostmi a zkušenostmi nabytými v průběhu projektově orientovaného studia - na základě této výbavy mohou nastoupit do projektových týmů vývojářů a výrobců moderních SW a HW nástrojů nebo zakládat inovační firmy, přicházející s novými řešeními v návrhu a aplikaci systémů, které monitorují a shromažďují data z fyzických průmyslových procesů, zajišťují globální přístup k těmto datům a rozhodujícím způsobem rozšiřují funkčnost a konkurenceschopnost výrobních podniků. Připojení těchto systémů k virtuálnímu prostředí globálně propojených služeb a informačních systémů otevírá novou éru inovací v průmyslu a nabízí originální platformy pro podnikání.

© 2018 VŠB-TU Ostrava