Charakteristiky doktorských oborů

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní program: Elektrotechnika
Typ studia: doktorské
Kód: 2612V045
Název česky: Technická kybernetika
Název anglicky: Technical Cybernetics
Standardní délka studia: 4 roky
Garantující katedra: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant: prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Klíčová slova: modelování a simulace systémů, biokybernetika, řídicí systém se zpětnou vazbou, teorie informace, technická kybernetika
Charakteristika oboru: Obor Technická kybernetika doktorského studijního programu zahrnuje použití kybernetického přístupu při analýze, modelování a simulaci a návrhu systémů. Dále aplikuje teoretické poznatky z kybernetiky do dalších oblastí. Technická kybernetika jako hlavní aplikační oblast zahrnuje: - Dynamické systémy: řídicí systémy se zpětnou vazbou, stavový, stochastický a fuzzy popis systémů, řídcí algoritmy, vestavěné a distribuované řídicí systémy, aj. - Přenos informace: přenos a zpracování signálů, senzorika, měřicí a informační systémy, průmyslové sítě, informační entropie, kapacita komunikačního kanálu, aj. - Umělá inteligence: strojové vnímání a učení, multi-agentní systémy, robotika, modelování a navrhování neuronových sítí pro řídicí systémy, vazba člověk-stroj, expertní systémy, aj. - Informační technologie pro řídicí systémy: operační systémy reálného času, navrhování softwaru pro práci v reálném čase, SCADA systémy reálného času, software pro komunikace v reálném čase, aj. - Biokybernetika: modelování a simulace fyziologických dějů, přenos a zpracování biologických signálů, měření a senzorika biologických signálů, návrh hardwaru a softwaru pro zdravotnické systémy, aj.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent oboru Technická kybernetika bude mít následující znalosti: - hluboké a systematické znalosti z technické kybernetiky, rozsah jeho znalostí z tohoto oboru bude odpovídat soudobému stavu poznání - hluboké a systematické znalosti z teorie, konceptů a metod používaných v technické kybernetice, které jsou v popředí poznání oboru na mezinárodní úrovni - porozumění systému věd a výzkumným problémům na pomezí technické kybernetiky a jiných oborů
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent oboru Technická kybernetika bude mít následující odborné dovednosti: - navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v technické kybernetice způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem - rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody technické kybernetiky včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent oboru Technická kybernetika bude mít následující obecné způsobilosti: - vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání - plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění - samostatné řešení složitého etického problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků - srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru technická kybernetika ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti - používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce - získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolvent oboru Technická kybernetika bude mít široké uplatnění ve všech průmyslových oblastech, neboť současné moderní technologie obsahují sofistikované řídicí systémy navržené s uplatněním moderních kybernetických metod. Každý pokrokový výrobek obsahuje jednotky až desítky řídicích jednotek, které vytváří síť vestavěných řídicích systémů, např. je to běžné zejména v automobilovém průmyslu, aj. Důležité je jejich uplatnění ve výzkumných a vývojových odděleních firem navrhujících a realizujících řídicí systémy pro moderní technologie. Další uplatnění je ve firmách navrhujících a realizujících informační technologie zejména pro výrobky a technologie s řídicími systémy. Absolventi rovněž naleznou uplatnění ve výzkumných a vzdělávacích organizací zejména v terciálním vzdělávání. Další uplatnění je i v dalších různých oblastech lidské činnosti, neboť v současnosti se všude uplatňují řídicí systémy. Jednou z těchto oblastí je zdravotnictví, kde pro moderní medicínu na světové úrovni jsou nezbytné elektronické diagnostické přístroje, informační systémy se sběrem a zpracováním biologických signálů a příslušnými senzory pro tyto veličiny, a další podpůrné systémy pro zdravotní péči, které vyžadují návrh hardwaru a softwaru pro svou činnost.

© 2018 VŠB-TU Ostrava