Charakteristiky doktorských oborů

Akademický rok:

Elektrotechnika (P2649)

Charakteristika programu: Doktorský studijní program Elektrotechnika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v různých oblastech elektrotechniky, mezi které patří průmyslová elektronika, automobilová elektronika, výkonová elektronika, elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony, elektroenergetika a technická kybernetika. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailní seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma doktorské disertační práce. Doktorské studium umožňuje studentům navázat na magisterské studijní obory, které jsou nabízeny na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Cílem doktorského studijního programu je výchova specializovaných odborníků, která rozvíjí u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických a aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním doktorské disertační práce z některého oboru elektrotechniky student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného oboru. Kvalita výuky v doktorském studijním programu Elektrotechnika bude hodnocena počtem úspěšně obhájených doktorských disertačních prací a počtem výstupů vědecko-výzkumné činnosti doktorandů během doktorského studia podle aktuální metodiky hodnocení vědy a výzkumu MŠMT.

 • Elektrické stroje, přístroje a pohony (2642V004)

  Charakteristika oboru: Doktorský studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblastech elektrotechniky, mezi které patří výkonové polovodičové systémy, elektrické stroje, elektrické přístroje a elektrické pohony. Studium je zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailní seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma doktorské disertační práce. Doktorandi musí absolvovat čtyři disertační semináře a jednu zkoušku z cizího jazyka. Ostatní předměty studenti vybírají z nabídky předmětů oboru. Doktorand prokazuje obhájením doktorské disertační prací, že je schopen tvůrčím způsobem řešit, ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Za odbornou náplň oboru odpovídá programová rada, kterou tvoří profesoři vyučující na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, profesoři z jiných vysokých škol a odborníci z praxe.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Elektroenergetika (3907V001)

  Charakteristika oboru: Doktorský studijní obor Elektroenergetika je součástí studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika. Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce. Cílem doktorského studijního programu je dále rozvíjet u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických i aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním disertační práce student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného oboru. Disertační prací student prokazuje, že je schopen tvůrčím způsobem řešit, ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Elektronika (2612V015)

  Charakteristika oboru: Doktorský studijní obor Elektronika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblastech aplikované elektroniky, měřicí a řídicí elektroniky, automobilové elektroniky, výkonové elektroniky a průmyslové elektroniky. Studium je zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailní seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma doktorské disertační práce. Doktorandi musí absolvovat čtyři disertační semináře a jednu zkoušku z cizího jazyka. Ostatní předměty studenti vybírají z nabídky předmětů oboru. Doktorand prokazuje obhájením doktorské disertační prací, že je schopen tvůrčím způsobem řešit, ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Za odbornou náplň oboru odpovídá programová rada, kterou tvoří profesoři vyučující na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, profesoři z jiných vysokých škol a odborníci z praxe.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Technická kybernetika (2612V045)

  Charakteristika oboru: Obor Technická kybernetika doktorského studijního programu zahrnuje použití kybernetického přístupu při analýze, modelování a simulaci a návrhu systémů. Dále aplikuje teoretické poznatky z kybernetiky do dalších oblastí. Technická kybernetika jako hlavní aplikační oblast zahrnuje: - Dynamické systémy: řídicí systémy se zpětnou vazbou, stavový, stochastický a fuzzy popis systémů, řídcí algoritmy, vestavěné a distribuované řídicí systémy, aj. - Přenos informace: přenos a zpracování signálů, senzorika, měřicí a informační systémy, průmyslové sítě, informační entropie, kapacita komunikačního kanálu, aj. - Umělá inteligence: strojové vnímání a učení, multi-agentní systémy, robotika, modelování a navrhování neuronových sítí pro řídicí systémy, vazba člověk-stroj, expertní systémy, aj. - Informační technologie pro řídicí systémy: operační systémy reálného času, navrhování softwaru pro práci v reálném čase, SCADA systémy reálného času, software pro komunikace v reálném čase, aj. - Biokybernetika: modelování a simulace fyziologických dějů, přenos a zpracování biologických signálů, měření a senzorika biologických signálů, návrh hardwaru a softwaru pro zdravotnické systémy, aj.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná

Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika (P1807)

Charakteristika programu: Doktorský program zahrnuje tři studijní obory, a to Informatika, Komunikační technologie a Aplikovaná matematika. Cílem doktorského studijního programu je připravovat vysoce kvalifikované odborníky schopné dále rozvíjet svůj obor nalézáním nových originálních řešení, metod a postupů, jakož i schopné aplikovat nejnáročnější metody známé. Pro absolventy je typické uplatnění ve výzkumu a vývoji a v oblasti vysokého školství. Typické je rovněž působení na mezinárodní úrovni, například účast v mezinárodních týmech a obhajování výsledků před mezinárodní komunitou.

 • Informatika (1801V001)

  Charakteristika oboru: Obor Informatika doktorského studijního programu Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika je zaměřen na výchovu absolventů k řešení nejnáročnějších úkolů v dané oblasti a k vědecké a výzkumné práci. Pro absolventy je typické uplatnění ve výzkumu a vývoji a v oblasti vysokého školství. Typické je rovněž působení na mezinárodní úrovni, například účast v mezinárodních týmech a obhajování výsledků před mezinárodní komunitou.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Komunikační technologie (2601V018)

  Charakteristika oboru: Doktorské studium oboru Komunikační technologie je orientováno zejména do oblasti přenosu hlasu, obrazu a dat. Absolvent získá rozsáhlé znalostí z problematiky optických komunikací, jak vláknových, tak bezvláknových, zvládne problematiku zpracování a přenosu signálu v radiových a mobilních sítích a systémech. Pozornost při studiu je věnována rovněž otázkám bezpečnosti přenosů, použití vhodných protokolů, technologií a technik. Obor dává rovněž znalost širších souvislostí a mezioborových znalostí ať již směrem k informačním technologiím, tak směrem k měřicí techniky prostřednictvím nekomunikačních aplikací optických vláken při studiu vláknově optických senzorů a inteligentních smart sítí. V průběhu studia posluchač zvládne řadu simulačních SW, kdy získá jak znalosti při ovládání jednotlivých SW nástrojů, tak zvládne i jejich matematické pozadí.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Výpočetní a aplikovaná matematika (1103V036)

  Charakteristika oboru: Obor Výpočetní a aplikovaná matematika je součástí studijního programu Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika. Studijní obor Výpočetní a aplikovaná matematika je ve srovnání s dalšími obory programu Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika charakteristický zaměřením na studium a vývoj důležitých oblastí aplikované matematiky, jejichž zvládnutí lze využít při řešení praktických problémů. Absolventi se uplatní zejména ve výzkumných odděleních softwarových a průmyslových firem, ve vědeckých institucích, případně na vysokých školách.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná


© 2018 VŠB-TU Ostrava