Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní program: Elektrotechnika
Typ studia: navazující magisterské
Kód: 3901T009
Název česky: Biomedicínské inženýrství
Název anglicky: Biomedical Engineering
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Klíčová slova: biomedicínský inženýr, zdravotnická technika, zdravotnické informační systémy, obor biomedicínské inženýrství, vývoj zdravotnické techniky
Charakteristika oboru: Obor připravuje absolventa k uplatnění při výkonu nelékařského zdravotnického povolání Biomedicínský inženýr v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. Absolvent oboru bude oprávněn vykonávat zdravotnické povolání ve smyslu platné legislativy týkající se tzv. regulovaných povolání ve zdravotnictví. Vzdělávání pracovníků pro výkon nelékařských zdravotnických povolání se řídí k tomu určenou legislativou, především zákonem č. 96/2004 Sb., zákonem č. 18/2004 Sb., vyhláškou MZČR 39/2005 Sb. a vyhláškou MZČR 401/2006.
Odborné znalosti absolventa: Studium poskytuje znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro výkon technického zdravotnického povolání, a to v základech anatomie, fyziologie a patologie, v definování systémů na biologických objektech, biofyzice, fyzikálních metodách v terapii. Podstatná část výuky je zaměřena na technické obory, zejména na teorii zpracování signálů a obrazů, číslicové zpracování signálů a obrazů, a analýzu a interpretace biosignálů. Z velmi rozsáhlé oblasti biomedicínského inženýrství je obor detailněji zaměřen na přístrojovou techniku, tj. biomedicínské senzory, diagnostické, terapeutické a laboratorní zdravotnické přístroje, a komplexy zdravotnických přístrojů. Student získá i základní znalosti v oborech souvisejících s provozem zdravotnických zařízení, které jsou potřebné pro jeho praktickou činnost ve zdravotnickém provozu. S ohledem na odborné zaměření oboru má absolvent - široké a hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání - široké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání v oboru - a vykazuje porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících oborů
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent dovede - s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oboru - samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru - použít některé z pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent je způsobilý - samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí - dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky - brát do úvahy etické aspekty vyplývajících z technických řešení - srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory - používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi se uplatní především v činnostech v rámci diagnostické a léčebné péče ve spolupráci s lékařem. Získané znalosti budou absolventi schopni aplikovat v klinickém inženýrství, zdravotnickém provozu a v oblasti první pomoci. Absolvent bude schopen pracovat se zdravotnickou technikou včetně asistence při vyšetřeních vyžadujících použití této techniky, kontrolovat a udržovat přístrojovou techniku, vést její evidenci a zabezpečovat její provoz, obsluhovat zdravotnický software a spolupracovat na výběrových řízeních zdravotnické techniky. Biomedicínský inženýr je zdravotnickým pracovníkem bez odborného dohledu (tj. absolvent studijního oboru, který splňuje podmínky akreditace MZ) a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti: a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu se zvláštními právními předpisy, c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů, f) podílí se na přípravě standardů.

© 2018 VŠB-TU Ostrava