Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní program: Elektrotechnika
Typ studia: navazující magisterské
Kód: 2612T041
Název česky: Řídicí a informační systémy
Název anglicky: Control and Information Systems
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Klíčová slova: řídicí systémy, automatizace, informační systémy, senzory, měření
Charakteristika oboru: Cílem oboru je vychovat inženýry, specialisty na oblast automatizace, řídicích systémů, měření a snímačů. Prioritou studia je naučit studenty kreativně přistupovat k řešení technických problémů, samostatně a systematicky řešit zadanou úlohu z oblasti měřicí a řídicí techniky - tedy osvojit si schopnosti, které jsou pro práci inženýra nezbytné.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi oboru mají detailní znalosti z technických oblastí, se kterými se během studia seznámí. Studentům oboru umožňujeme se profilovat v následujících specializacích: - Informační systémy v řízení. - Automatizace a informační systémy v průmyslu. - Virtuální instrumentace. - Měřicí a řídicí technika v lékařství.
Odborné dovednosti absolventa: Stanete se odborníkem v trvale perspektivním technickém oboru. Naučíme Vás počítačem měřit, vyhodnocovat a řídit svět okolo Vás. V našich špičkově vybavených laboratořích se nejen vyučuje, ale studenti zde také řeší technické problémy pro vědu i praxi. Studenti se naučí prezentovat své výsledky v rámci praktické projektově orientované výuky. V rámci projektů jsou vedeni k týmové práci, kterou zaměstnavatelé často vyžadují.
Obecné způsobilosti absolventa: Obor Řídicí a informační systémy je multidisciplinární a prostupuje řadu oblastí lidské činnosti. Naši absolventi se snadno uplatňují na trhu práce a jsou velmi žádaní. Studenti mají možnost pokračovat v doktorském studiu. Během studia se mohou studenti podílet na řešení projektů pro spolupracující komerční firmy. Naučíme Vás projekt vymýšlet a realizovat, ale také dobře prodat výsledky Vaší práce.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi jsou připraveni především pro praxi v oblasti řídicích a informačních systémů jak po stránce návrhu a realizace hardwaru tak i softwaru měřicí a řídicí techniky, při návrhu, projektování a při přípravě softwaru řídicích a informačních systémů v projekčních a dodavatelských firmách zabývajících se elektrotechnikou a automatizační technikou, u výrobců technologických celků, strojů, přístrojů a dopravních zařízení. Mimo průmyslovou oblast se mohou uplatnit např. v oblasti biomedicíny nebo informačních technologií.

© 2018 VŠB-TU Ostrava