Akademický rok:

Elektrotechnika (N2649)

Charakteristika programu: Magisterský studijní program Elektrotechnika zajišťuje vysokou adaptabilitu absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to jak provozní-inženýrské, tak i vědecko-výzkumné. Studijní program je založen na kvalitním teoretickém vzdělání a univerzálním základu aplikačně zaměřeného studia v různých oborech elektrotechniky. Studium v tomto magisterském studijním programu se dále člení na čtyři studijní obory: Aplikovaná Elektronika, Elektroenergetika, Řídicí a informační systémy a Biomedicínské inženýrství.

 • Aplikovaná elektronika (2612T003)

  Charakteristika oboru: Studium oboru tvoří studijní základ oboru Aplikovaná elektronika. Kromě tohoto základu si student vybírá odborné zaměření svého studia: • Průmyslová elektronika. • Komerční elektronika. Důraz je kladen na vysoce efektivní výuku, která naučí absolventy tvořivě myslet a uplatnit nové poznatky při tvorbě nových technických děl. Při výuce je kladen důraz na praktickou část výuky, která je využívána při realizaci zajímavých diplomových prací.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Biomedicínské inženýrství (3901T009)

  Charakteristika oboru: Obor připravuje absolventa k uplatnění při výkonu nelékařského zdravotnického povolání Biomedicínský inženýr v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. Absolvent oboru bude oprávněn vykonávat zdravotnické povolání ve smyslu platné legislativy týkající se tzv. regulovaných povolání ve zdravotnictví. Vzdělávání pracovníků pro výkon nelékařských zdravotnických povolání se řídí k tomu určenou legislativou, především zákonem č. 96/2004 Sb., zákonem č. 18/2004 Sb., vyhláškou MZČR 39/2005 Sb. a vyhláškou MZČR 401/2006.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Elektroenergetika (3907T001)

  Charakteristika oboru: Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia oboru Elektroenergetika (rovněž z příbuzných oborů), případně absolventi magisterského nebo doktorského studia jiného oboru. Obor je vyučován jak v prezenční, tak v kombinované formě. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to jak provozní - inženýrské, tak i vědeckovýzkumné. Základními předměty navazujícího magisterského studia oboru elektroenergetika jsou zejména aplikovaná matematika, vybrané principy elektroenergetiky a elektrotepelná technika. Obor se dělí na tři zaměření: Přenos a distribuce elektrické energie, Výroba elektrické energie a elektrické stroje a přístroje, které profilují předměty - elektroenergetika průmyslových a distribučních sítí, zařízení elektráren, elektrické stroje a přístroje a technologické procesy. Dále katedra vypisuje volitelné předměty - elektromagnetická kompatibilita, diagnostika na elektrických zařízeních, teoretická elektroenergetika, přechodné jevy v elektrizačních soustavách, projektování elektrických distribučních sítí, počítače pro měření a diagnostiku, ochrany a automatiky v rozvodu, řízení elektrizačních soustav a mnoho dalších uvedených ve studijním plánu.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Řídicí a informační systémy (2612T041)

  Charakteristika oboru: Cílem oboru je vychovat inženýry, specialisty na oblast automatizace, řídicích systémů, měření a snímačů. Prioritou studia je naučit studenty kreativně přistupovat k řešení technických problémů, samostatně a systematicky řešit zadanou úlohu z oblasti měřicí a řídicí techniky - tedy osvojit si schopnosti, které jsou pro práci inženýra nezbytné.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná

Informační a komunikační technologie (N2647)

Charakteristika programu: Magisterský program Informační a komunikační technologie zahrnuje pět studijních oborů: Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie, Telekomunikační technika, Výpočetní matematika a Informační a komunikační bezpečnost. Kromě znalostí zajišťujících velmi dobré uplatnění v praxi jsou posluchači vzděláváni i v odpovídajících oblastech teoretických. Absolventi mohou ve studiu pokračovat v programech doktorských.

 • Informatika a výpočetní technika (2612T025)

  Charakteristika oboru: Magisterský obor Informatika a výpočetní technika poskytuje posluchačům vzdělání s cílem připravit je zejména na uplatnění v oblasti vytváření a správy nejrůznějších rozsáhlých a náročných softwarových produktů, na uplatnění v oblasti vytváření a správy výpočetních systémů a počítačových sítí, na uplatnění v oblasti výroby počítačů a jejich komponent, a konečně mimo jiné také na uplatnění oblasti obchodu a vzdělávání. Kromě znalostí zajišťujících velmi dobré uplatnění v praxi jsou posluchači vzděláváni i v odpovídajících oblastech teoretických, což umožňuje jejich uplatnění také ve výzkumu a vývoji a dále také pokračování ve studiu doktorském.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Informační a komunikační bezpečnost (1801T064)

  Charakteristika oboru: Studijní obor Informační a komunikační bezpečnost je zařazen do studijního programu Informační a komunikační technologie jako navazující magisterský. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO reaguje jeho zavedením na potřeby průmyslu a vývoj ve společnosti, kde bezpečnost se stává jedním z klíčových témat. Počet a rozsah kybernetických útoků každým rokem narůstá a tím i potřeba kvalifikovaných odborníků v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. V posledním desetiletí jsme svědky masivní digitalizace informací, přechodu na cloudová řešení a rostoucího zájmu o koncept Internetu věcí, což otevírá nové možnosti, ale rovněž přináší i nová bezpečnostní rizika. Odhalovat, identifikovat a minimalizovat bezpečnostní rizika vyžaduje od absolventa znalost ICT (Information & Communication Technology) s profilací v oblasti informační a komunikační bezpečnosti se schopností praktické aplikace poznatků v informačních systémech i počítačových sítích, a nakonec i potřebu znalosti souvisejících právních otázek kyberkriminality.

  Studijní plán - forma prezenční
 • Mobilní technologie (2612T059)

  Charakteristika oboru: Absolvent oboru Mobilní technologie získá znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií se zaměřením na mobilní sítě. Dokáže samostatně navrhovat, provozovat, modifikovat a optimalizovat mobilní bezdrátové sítě, vyvíjet a optimalizovat aplikace do koncových mobilních zařízení, má poznatky z oblasti mobilních sítí, rádiové techniky a SW návrhu aplikací pro mobilní zařízení. Praktická laboratorní výuka se uskutečňuje v součinnosti a ve spolupráci s odborníky předních telekomunikačních firem zaměřených na poskytování mobilních služeb jako T-Mobile Czech Republic, a.s. a O2 Czech Republic a.s. Absolvent tohoto oboru má na trhu práce přidanou hodnotu ve specifických schopnostech porozumět potřebám podniku a optimalizovat jeho chod prostřednictvím návrhu vhodných mobilní aplikací, ať už ve sféře pracovně-provozní, tak ve sféře řízení a managementu. Zároveň má předpoklady zvládat náročné technické úkoly z oblasti provozu mobilních sítí, návrhu a implementace zákaznicky orientovaných řešení. Odtud také vyplývá oblast prioritního uplatnění absolventů daného studia v podobě techniků mobilních sítí a vývojových pracovníků v oblasti návrhu a tvorby programového vybavení mobilních zařízení.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Telekomunikační technika (2601T013)

  Charakteristika oboru: Absolvent oboru Telekomunikační technika získá znalosti v oblasti technologií počítačových a telekomunikačních sítí, multimédií, přenosových prostředků sítí, zpracování signálů a elektroniky. Zároveň se orientuje v technických i legislativních aspektech provozu komunikačních sítí a je schopen samostatně navrhnout a spravovat komunikační sítě všech typů. V navazujícím magisterském studiu se absolvent profiluje v jednom ze třech směrů, kterými jsou telekomunikace a multimédia, optické komunikace a optoelektronika, mobilní a rádiové komunikace. Praktická laboratorní výuka se uskutečňuje v součinnosti a ve spolupráci s odborníky předních společností jako je T-Mobile Czech Republic, a.s., O2 Czech Republic, a.s. , CZ NIC, CESNET, Huawei, Unify, Ovanet, a.s., SAFIBRA, s.r.o. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. Absolventi oboru Telekomunikační technika jsou vyhledávanými odborníky na trhu práce pro své univerzální znalosti moderních komunikačních technologií.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Výpočetní matematika (1103T031)

  Charakteristika oboru: Obor Výpočetní matematika je součástí studijního programu Informační a komunikační technologie. Studijní obor Výpočetní matematika je ve srovnání s dalšími obory programu Informační a komunikační technologie charakteristický rozšířeným studiem důležitých oblastí aplikované matematiky, jejichž zvládnutí mohou studenti využít při řešení praktických problémů. Absolventi se uplatní buďto bezprostředně v praxi, nebo mohou pokračovat v doktorském programu zaměřeném na vývoj nových metod pro počítačové řešení inženýrských problémů s uplatněním zejména ve vývoji a výzkumu.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná

Projektování elektrických systémů a technologií (N2661)

Charakteristika programu: Studijní program je orientován do odborné a tvůrčí oblasti. Absolvent bude schopen samostatně analyzovat různá zadání, navrhovat variantní řešení pro projektovou dokumentaci, komunikovat odbornou problematiku se zadavatelem a realizátory, vytvořit vlastní projektovou dokumentaci na požadované SW platformě a být i schopen projekt prezentovat a obhajovat zadavateli ve všech jeho fázích. U realizačních projektů bude schopen vést projektované dílo ve výstavbě, řídit uvádění technologie do provozu, zajišťovat servisní činnosti a případně zaškolovat odbornou obsluhu. Po absolvování příslušné doby praxe a po získání oprávnění, bude schopen pracovat i jako autorizovaný inženýr se všemi kompetencemi.

Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná


© 2018 VŠB-TU Ostrava