VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Programy se dále dělí na obory a zaměření. Všechny obory (s výjimkou bakalářského oboru Biomedicínský technik) jsou vyučovány jak v prezenční, tak v kombinované formě. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu oborů jsme schopni nabídnout také handicapovaným studentům. Za poplatek nabízíme rovněž výuku v angličtině (kromě bakalářského programu Projektování elektrických zařízení).

Bakalářské studium je tříleté (výjimkou je čtyřletý program Projektování elektrických zařízení), absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia (předpokládá se příbuzný obor), případně absolventi magisterského nebo doktorského studia jiného oboru. Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Bakalářské programy

Automobilové elektronické systémy
Obor se zaměřuje zejména na oblast automobilových elektronických systémů (AES) s ohledem na hardwarovou architekturu AES jako jsou návrh a vývoj hardware, reversní inženýrství a další, měření a testování AES, softwarové prostředky AES (vývoj software, softwarové procesy, programování, zpracování dat a další), metody počítačové bezpečnosti a spolehlivosti AES, řízení kvality při vývoji AES, softwarová kvalita AES. Při výuce je kladen důraz na praktickou část výuky, která je podstatnou částí při...
Zjistěte více
Elektrotechnika
Cílem studia v tříletém bakalářském programu Elektrotechnika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektrotechniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu elektrotechnických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu. Bakalářský studijní program Elektrotechnika obsahuje následující studijní obory: Aplikovaná elektronika, Elektroenergetika, Řídicí a...
Zjistěte více
Informační a komunikační technologie
Cílem studia v tříletém bakalářském studijním programu Informační a komunikační technologie je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti, kde jsou informační a komunikačních technologie využívány. Během studia posluchač získá solidní teoretické základy a zejména praktické znalosti a dovednosti umožňující jeho bezprostřední uplatnění v praxi. Absolvent má také možnost pokračovat ve stejnojmenném studijním programu magisterském nebo v některém...
Zjistěte více
Počítačové systémy pro průmysl 21. století
Cílem studia ve studijním programu Počítačové systémy pro průmysl 21. století je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro všechny oblasti moderního průmyslu, kde jsou využívány počítačové systémy. Během studia posluchač získá solidní teoretické základy a zejména praktické znalosti a dovednosti, umožňující jeho bezprostřední uplatnění v praxi. Absolvent má také možnost pokračovat ve stejnojmenném studijním programu magisterském nebo v některém magisterském programu příbuzném....
Zjistěte více
Projektování elektrických zařízení
Cílem čtyřletého studijního programu Projektování elektrických zařízení (PEZ) je připravit odborníka se znalostí projektování, který má velmi široké základy získané jak teoretickým studiem na FEI, tak i dovednosti z praxe. Jedná se o jediný program svého druhu v Evropě s bezproblémovým uplatněním v mnoha oblastech jak v ČR, tak i mimo ni. Absolvent má možnost pokračovat v některém z oborů v magisterském programu Elektrotechnika. Je schopen samostatně projektovat nová EZ za podpory...
Zjistěte více

Navazující magisterské programy

Elektrotechnika
Cílem studia ve dvouletém magisterském studijním programu Elektrotechnika je vychovat inženýra se širokým základem znalostí teoretických základů elektrotechniky. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to jak inženýrské, tak i vědecko-výzkumné. Magisterský studijní program Elektrotechnika obsahuje následující studijní obory:...
Zjistěte více
Informační a komunikační technologie
Cílem studia ve dvouletém magisterském studijním programu Informatika a komunikační technika je vychovat inženýra s velmi dobrým teoretickým základem, který je doplněn praktickými znalostmi a dovednostmi ve zvolené oblasti. Absolvent je schopen samostatně řešit i náročné problémy; je schopen sledovat a hodnotit vývoj ve své oblasti a aplikovat jeho výsledky; nachází rovněž uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. Magisterský studijní program Informační a komunikační technologie zahrnuje následující...
Zjistěte více
Projektování elektrických systémů a technologií
Cílem studia v dvouletém navazujícím studijním programu je vychovat široce vzdělaného inženýra se solidními znalostmi ve všech oblastech elektrotechniky a techniky obecně, včetně jeho seznámení se s moderními postupy návrhu, projektování a realizace požadovaného díla. Dále bude při studiu obšírně seznámen s bezpečným a spolehlivým provozováním elektrických zařízení, elektronických a "smart" zařízení, včetně elektrických rozvodů. Nezbytnou součástí studia budou i zákony, nařízení, směrnice a...
Zjistěte více

Doktorské programy

Elektrotechnika
Doktorský studijní program Elektrotechnika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v různých oblastech elektrotechniky, mezi které patří průmyslová elektronika, automobilová elektronika, výkonová elektronika, elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony, elektroenergetika a technická kybernetika. Doktorský studijní program Elektrotechnika obsahuje následující studijní obory: Elektrické stroje, přístroje a pohony, Elektroenergetika, Elektronika a Technická kybernetika.
Zjistěte více
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika
Doktorský studijní program Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost; program obsahuje následující studijní obory: Výpočetní a aplikovaná matematika, Informatika a Komunikační technologie. Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává po obhájení doktorské disertační práce akademický titul doktor (Ph.D.).
Zjistěte více