Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Programy se dále dělí na obory a zaměření. Většina oborů je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu oborů jsme schopni nabídnout také handicapovaným studentům. Za poplatek nabízíme rovněž výuku v angličtině (kromě bakalářského programu Projektování elektrických zařízení).

Bakalářské studium je tříleté (výjimkou je čtyřletý program Projektování elektrických zařízení), absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia (předpokládá se příbuzný obor), případně absolventi magisterského nebo doktorského studia jiného oboru. Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní obor Informatika

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní obor Informatika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti počítačových věd, např. analýza a zpracování dat, databázové a informační systémy, počítačová grafika a analýza obrazu, softwarové inženýrství, počítačové systémy a sítě, teoretická informatika, nekonvenční algoritmy apod. Absolvent nalezne uplatnění při řešení nejnáročnějších praktických problémů; v oblasti vědy a výzkumu; spolupodílí se na vývoji oblasti, v níž pracuje. Studium je zakončeno obhájením doktorské disertační práce.

Popis oboru

Obor Informatika doktorského studijního programu Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika je zaměřen na výchovu absolventů k řešení nejnáročnějších úkolů v dané oblasti a k vědecké a výzkumné práci. Pro absolventy je typické uplatnění ve výzkumu a vývoji a v oblasti vysokého školství. Typické je rovněž působení na mezinárodní úrovni, například účast v mezinárodních týmech a obhajování výsledků před mezinárodní komunitou.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent má přehled přes celý obor, a to v šířce a hloubce převyšující úroveň posluchače studia magisterského. Teoretické znalosti základních disciplín (např. matematika, diskrétní matematika, teoretická informatika) jsou prohloubeny tak, že jsou přímo použitelné pro zkoumání ve zvolené dílčí oblasti. Hluboké teoretické i praktické znalosti má posluchač zejména v konkrétní zvolené dílčí oblasti svého zaměření. Rozumí vědeckým metodám používaným v oblasti svého zaměření a dokáže je sám aplikovat.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent dokáže navrhovat nová, účinná a dobře teoreticky zdůvodněná řešení založená na původních myšlenkách, která jsou akceptována mezinárodní vědeckou a odbornou komunitou v dané oblasti. Dokáže realizovat, hodnotit a porovnávat i velmi komplikované postupy existující. Dokáže řešit mezioborové problémy vyžadující znalosti nejen z oblasti informatiky, ale také ze spolupracujícího oboru (např. biologie a medicína, strojírenství, ekonomie atd.). Dokáže předvídat směry vývoje ve svém oboru. Dokáže realizovat i velmi rozsáhlá a komplikovaná díla, a to zpravidla jako vedoucí řešitelského týmu. Pro řešení dokáže zvolit vhodné postupy a vhodné technologie založené na využití nejnovějších poznatků. Samostatně dokáže vypracovat rozsáhlé texty v cizím jazyce, zejména v angličtině, prezentující i velmi komplikované myšlenky. Navržená řešení dokáže obhájit v odborné diskusi na mezinárodní úrovni.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent umí využívat vědeckého přístupu k řešení problémů, stanovovat cíle, určovat strategie, volit teoretická východiska, volit alternativy řešení, komunikovat s lidmi při řešení problémů, např. řídit práci týmu řešitelů, cizojazyčně prezentovat a obhájit své názory a zvolené postupy řešení na mezinárodním fóru, komunikovat se špičkovými odborníky v oboru v cizím jazyce, zejména v angličtině, popularizovat svůj obor, ovlivňovat vývoj ve svém oboru, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a za práci týmu, brát v úvahu společenské dopady přijatých rozhodnutí.

Uplatnění absolventa

Absolvent nachází uplatnění v nejrůznějších oblastech informatiky, a to zejména v oblasti výzkumu a vývoje nebo v oblasti vytváření velmi náročných softwarových či výpočetních systémů. Vedle pozice výzkumného pracovníka nachází absolvent uplatnění také jako vysokoškolský pedagog.


Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Kód 1801V001
Název česky Informatika
Název anglicky Informatics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Klíčová slova analýza, zpracování dat a databázové a informační systémy
počítačová grafika a analýza obrazu
softwarové inženýrství
teoretická informatika
počítačové systémy a sítě
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma prezenční (en)
forma kombinovaná (en)