Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Programy se dále dělí na obory a zaměření. Většina oborů je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu oborů jsme schopni nabídnout také handicapovaným studentům. Za poplatek nabízíme rovněž výuku v angličtině (kromě bakalářského programu Projektování elektrických zařízení).

Bakalářské studium je tříleté (výjimkou je čtyřletý program Projektování elektrických zařízení), absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia (předpokládá se příbuzný obor), případně absolventi magisterského nebo doktorského studia jiného oboru. Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní obor Komunikační technologie

Informace pro uchazeče

Obor Komunikační technologie se opírá o práci laboratoří – LIPTel (Laboratoř IP Technologií) a OptiCE (Laboratoře Optoelektroniky a optických komunikací). Vedoucí obou laboratoří, doc. Vozňák a prof. Vašinek patří k předním odborníkům ve svých oborech v ČR a SR. V obou laboratořích budou absolventi rozvíjet své předchozí znalosti, laboratoře jsou otevřeny pro absolventy z jiných univerzit s podobnými obory. Absolvent po ukončení studia bude mít hluboké znalosti oboru, slušné znalosti cizího jazyka, několik vystoupení na zahraničních konferencích, řadu publikací ve sbornících a časopisech, znalost práce na vědeckých projektech a grantech, schopnost týmové práce.

Popis oboru

Doktorské studium oboru Komunikační technologie je orientováno zejména do oblasti přenosu hlasu, obrazu a dat. Absolvent získá rozsáhlé znalostí z problematiky optických komunikací, jak vláknových, tak bezvláknových, zvládne problematiku zpracování a přenosu signálu v radiových a mobilních sítích a systémech. Pozornost při studiu je věnována rovněž otázkám bezpečnosti přenosů, použití vhodných protokolů, technologií a technik. Obor dává rovněž znalost širších souvislostí a mezioborových znalostí ať již směrem k informačním technologiím, tak směrem k měřicí techniky prostřednictvím nekomunikačních aplikací optických vláken při studiu vláknově optických senzorů a inteligentních smart sítí. V průběhu studia posluchač zvládne řadu simulačních SW, kdy získá jak znalosti při ovládání jednotlivých SW nástrojů, tak zvládne i jejich matematické pozadí.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent studia bude mít po absolvování studia hluboké a systematické znalosti telekomunikační problematiky na úrovni současného poznání, porozumí teoriím a konceptům, které tvoří ucelený základ této vědní disciplíny. Bude schopen se orientovat ve vědě na mezinárodní úrovni a získá schopnost přesahu znalostí i mimo hlavní oblasti zájmu komunikačních technologií.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent doktorandského studia získá mimo teoretických znalostí také další dovednosti, při kterých je vedený k tomu, aby uměl vést a řídit vědeckovýzkumné kolektivy, vést projekty a umět zvládnout odpovědnost za komplexní řešení vědeckých a výzkumných problémů. Rovněž si osvojí zásady manažerské práce, rozšíří komunikační schopnosti a dokáže ve své práci uplatňovat právní, společenské, morální, etické, ekonomické a environmentální aspekty své profese.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent doktorského studia komunikačních technologií zvládne absorbovat nové poznatky vědění a jejich zařazení do kontextu společenského vývoje, zvládne tvorbu středně velkých a velkých projektů. Naučí se vést vědecké týmy, formulovat otázky pro řešení vědeckých problémů na dlouhém časovém horizontu. Absolvent zvládne dlouhodobé plánování koncepcí rozvoje oboru, bude mít schopnosti prezentovat nové koncepce, ideje a vědecké výsledky na mezinárodních fórech v cizím jazyku. Získá řadu mezinárodních kontaktů a zvládne své zapojení a zapojení svého týmu do mezinárodní spolupráce a dělbě práce. Zvládne publikování odborných výsledků jak v odborném tisku, tak i základy popularizace komunikačních technologií.

Uplatnění absolventa

Absolvent najde své uplatnění jako špičkový technik v nadnárodních společnostech, získá dostatečné technické a technologické znalosti, aby mohl formulovat rozvojové trendy v podnicích, bude připraven pracovat ve firmách s vysokým podílem know-how. Rozsah získaných znalostí a dovedností mu umožní se uplatnit rovněž v zahraničí. Absolvent oboru bude připraven pro práci ve výzkumu a vývoji, v centrech excelence a na odborných pracovištích vysokých škol, univerzit a výzkumných ústavů.


Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Kód 2601V018
Název česky Komunikační technologie
Název anglicky Communication Technology
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Klíčová slova optické komunikace
vláknově optické senzory
bezpečnost sítí
komunikace ve viditelném světle
IP technologie
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma prezenční (en)
forma kombinovaná (en)