Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Telekomunikační technika

Informace pro uchazeče

Magisterský obor Telekomunikační technika je dvouletý a navazuje na stejnojmenný bakalářský obor. Absolvent oboru rozvíjí své dovednosti a znalosti v souladu se základními cíli, kterými jsou: Získání hlubokých znalostí v jednom ze zaměření Telekomunikační techniku a multimédia, Optické komunikace, Radiové komunikace a Aplikovaná elektronika v telekomunikacích, kde se setká v řadě případů s jedinečnou technikou a sw v ČR. Uplatnění ve firmách a společnostech, se kterými katedra úzce spolupracuje a získání znalostí pro vlastní podnikání v oboru. Rozvíjení všeobecného vzdělání a měkkých dovedností tak, aby měl absolvent usnadněn vstup do praxe.

Popis

Absolvent oboru Telekomunikační technika získá znalosti v oblasti technologií počítačových a telekomunikačních sítí, multimédií, přenosových prostředků sítí, zpracování signálů a elektroniky. Zároveň se orientuje v technických i legislativních aspektech provozu komunikačních sítí a je schopen samostatně navrhnout a spravovat komunikační sítě všech typů. V navazujícím magisterském studiu se absolvent profiluje v jednom ze třech směrů, kterými jsou telekomunikace a multimédia, optické komunikace a optoelektronika, mobilní a rádiové komunikace. Praktická laboratorní výuka se uskutečňuje v součinnosti a ve spolupráci s odborníky předních společností jako je T-Mobile Czech Republic, a.s., O2 Czech Republic, a.s. , CZ NIC, CESNET, Huawei, Unify, Ovanet, a.s., SAFIBRA, s.r.o. a PROFiber Networking CZ, s.r.o.

Absolventi oboru Telekomunikační technika jsou vyhledávanými odborníky na trhu práce pro své univerzální znalosti moderních komunikačních technologií.

Odborné znalosti absolventa

Studijní obor navazující na bakalářské studium Telekomunikační techniky je zaměřen na výchovu inženýra s hlubšími teoretickými základy i praktickými znalostmi moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Základem jsou předměty teoretické i praktické informatiky, komunikační techniky, optoelektroniky a optických komunikací a předměty elektronické.
Absolvent získá poznatky z oblasti mobilních i pevných komunikací, seznámí se s prostředky moderních síťových technologií, s telekomunikačními službami, s internetovými technologiemi a jejich službami, se zabezpečovacími metodami či s vysokorychlostními multimediálními přenosy. Seznámí se s návrhem a realizací počítačových sítí, databázových systémů a distribuovanými aplikacemi stejně jako s nejrůznějšími informačními technikami. Bude rovněž seznámen s návrhem analogových a digitálních obvodů a systémů, může se specializovat na problematiku digitálního zpracování řečových, hudebních a obrazových signálů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent magisterského studia s titulem inženýr má schopnost se specializovat a adaptovat podle potřeb praxe a výzkumu, má schopnost trvalého prohlubování vědomostí z oboru. Najde své uplatnění jako tvořivý pracovník ve výzkumu, technickém rozvoji, projektovaní a řízení komunikačních a informačních sítí a služeb jako i ve všech oblastech aplikací datových, telekomunikačních, radiokomunikačních a informačních technologií. Získá vědomosti a schopnosti, které mu umožní pracovat samostatně v týmech při řešení projektů z najrůznějších oblastí elektronických komunikací.

Obecné způsobilosti absolventa

Posluchač magisterské části studia zvládne samostatnou práci o oboru, rozhodování o technických a ekonomických otázkách oboru a technického řešení. Zvládne samostatnou a tvůrčí práci při vyhledávání informačních zdrojů z oboru Telekomunikační technika, optoelektronika a optické komunikace a multimediální technika a jejich kritické posouzení.
Zvládne dohlédnutí etických a společenských důsledků rozvoje oboru, zvládne samostatné vedení odborných týmů, jejich koordinaci a kontrolu výsledků práce. Je schopen dalšího studia a samostudia, je přiměřeně jazykově vybaven. Zvládá prezentaci odborné problematiky, sebeprezentaci a prezentaci svého zaměstnavatele v širším kontextu.

Uplatnění absolventa

Absolventi magisterského studia se uplatní především v oblasti řízení projektů, výroby, vývoje, výzkumu a ve vyšších manažerských funkcích podle zvoleného oboru. Široký záběr odborného základu vytváří vhodný soubor znalostí i pro pozice systémových integrátorů. Studium poskytuje nejvyšší formu technického vzdělání v dané oblasti a pro vědecky orientované absolventy otevírá možnost pokračování v doktorském studiu.Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2601T013
Název česky Telekomunikační technika
Název anglicky Telecommunication Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Klíčová slova aplikovaná elektronika v telekomunikacích
optické komunikace a fotonika
radiové komunikace
telekomunikace a multimédia
mobilní technologie