Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Mobilní technologie

Informace pro uchazeče

Dvouletý magisterský studijní obor Mobilní technologie je zařazen ve studijním programu Komunikační a informační technologie a je zaměřen na perspektivní oblast bezdrátových sítí a rádiové techniky. Absolventi v rámci studia rozvíjejí své znalosti především v oblastech mobilních sítí, rádiové techniky a SW návrhu aplikací pro mobilní zařízení, z čehož vyplývá I oblast prioritního uplatnění absolventů studia v podobě techniků mobilních sítí a vývojových pracovníků v oblasti návrhu a tvorby programového vybavení mobilních zařízení. Absolventi mají možnost pokračovat v doktorském studiu.

Popis

Absolvent oboru Mobilní technologie získá znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií se zaměřením na mobilní sítě. Dokáže samostatně navrhovat, provozovat, modifikovat a optimalizovat mobilní bezdrátové sítě, vyvíjet a optimalizovat aplikace do koncových mobilních zařízení, má poznatky z oblasti mobilních sítí, rádiové techniky a SW návrhu aplikací pro mobilní zařízení. Praktická laboratorní výuka se uskutečňuje v součinnosti a ve spolupráci s odborníky předních telekomunikačních firem zaměřených na poskytování mobilních služeb jako T-Mobile Czech Republic, a.s. a O2 Czech Republic a.s.
Absolvent tohoto oboru má na trhu práce přidanou hodnotu ve specifických schopnostech porozumět potřebám podniku a optimalizovat jeho chod prostřednictvím návrhu vhodných mobilní aplikací, ať už ve sféře pracovně-provozní, tak ve sféře řízení a managementu. Zároveň má předpoklady zvládat náročné technické úkoly z oblasti provozu mobilních sítí, návrhu a implementace zákaznicky orientovaných řešení. Odtud také vyplývá oblast prioritního uplatnění absolventů daného studia v podobě techniků mobilních sítí a vývojových pracovníků v oblasti návrhu a tvorby programového vybavení mobilních zařízení.

Odborné znalosti absolventa

Ve srovnání s úrovní bakalářskou jsou na úrovni magisterské znalosti základních teoretických disciplin (např. matematika) hlubší a širší. Absolvent je zde navíc schopen také analýzy. Dále přibývají komplikovanější, teoreticky náročnější či v praxi méně frekventované oblasti informatiky a telekomunikační techniky, např. zpracování a analýza dat různého typu. Absolvent je v uvedených oblastech schopen hodnocení a rozumí také základním vědeckým metodám zde užívaným.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent dokáže navrhovat díla i velkého rozsahu (např. softwarové produkty v prostředí mobilních sítí) a realizovat je jako člen nebo jako vedoucí řešitelského týmu. Pro řešení dokáže zvolit vhodný postup a vhodné technologie. V nestandardních situacích dokáže obvykle používané postupy vhodně modifikovat. Je schopen různé postupy porovnat a zhodnotit. Navržené řešení dokáže obhájit v odborné diskusi.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent je schopen komunikovat s lidmi při řešení problémů, např. s jinými členy týmu nebo se zákazníky při specifikaci zadání a při předávání produktu. Dále je schopen řídit práci týmu řešitelů, stanovovat cíle, určovat strategie, volit alternativy řešení, prezentovat a obhájit své názory a zvolené postupy řešení, studovat odbornou literaturu, komunikovat s odborníky v oboru v cizím jazyce, zejména v angličtině, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a za práci týmu, dále se vzdělávat ve svém oboru.

Uplatnění absolventa

Absolvent nachází uplatnění jak na pozici výkonných pracovníků, tak i v řídících funkcích v oblasti výstavby a údržby softwarových systémů v prostředí mobilních sítí, jakož i v oblasti budování a správy telekomunikačních a mobilních sítí.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2612T059
Název česky Mobilní technologie
Název anglicky Mobile Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Klíčová slova mobilní sítě
bezdrátové sítě
komunikační technologie
programové vybavení mobilních zařízení
rádiová technika