Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Aplikovaná fyzika

Informace pro uchazeče

Aplikovaná fyzika na VŠB - TU Ostrava nabízí nejen široké teoretické znalosti v oblasti fyziky, ale hlavně praktické zapojení do práce ve firmách. Součástí studijních plánů jsou praxe ve firmách svázaných s vědeckovýzkumnými zaměřeními klíčových odborníků Katedry fyziky FEI VŠB - TU Ostrava. Na problematiku těchto firem jsou také navázána témata kvalifikačních prací. Experimentální část kvalifikační (bakalářské) práce tak studenti řeší přímo v příslušné firmě, která má zájem na tom, aby se student po absolvování studia stal jejím zaměstnancem. Hlavními tématy jsou jaderná fyzika, magnetismus, optika a technologie porušování materiálů.

Profese

 • Pracovník týmu měření a hodnocení kvality výrobků
 • Pracovník výzkumného a vývojového týmu
 • Pracovník mezioborového týmu pro řešení neobvyklých a mimořádných problémů 
 • Pracovník úseku sledování kvality výroby, bezpečnosti a spolehlivosti provozu
 • Vývojový pracovník

Dovednosti

 • Znalost spektrální analýzy
 • SW Matlab
 • Modelování fyzikálních problémů praxe
 • Anglický jazyk na technické úrovni
 • SW Comsol
 • Zpracování a hodnocení experimentálních dat
 • Návrh a vývoj senzorů
 • Návrh metod měření
 • Nedestruktivní zkoušení materiálů
 • SW ANSYS-Fluent
 • Defektoskopie
 • Tvorba technických zpráv
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0533A110023
Název programu česky Aplikovaná fyzika
Název programu anglicky Applied Physics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra fyziky
Garant prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Klíčová slova Aplikovaná fyzika
Optika
Jaderná fyzika
Magnetismus
Porušování materiálů