Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Aplikovaná fyzika

Informace pro uchazeče

Aplikovaná fyzika na VŠB - TU Ostrava nabízí nejen široké teoretické znalosti v oblasti fyziky, ale hlavně praktické zapojení do práce ve firmách. Součástí studijních plánů jsou praxe ve firmách svázaných s vědeckovýzkumnými zaměřeními klíčových odborníků Katedry fyziky FEI VŠB - TU Ostrava. Na problematiku těchto firem jsou také navázána témata kvalifikačních prací. Experimentální část kvalifikační (bakalářské) práce tak studenti řeší přímo v příslušné firmě, která má zájem na tom, aby se student po absolvování studia stal jejím zaměstnancem. Hlavními tématy jsou jaderná fyzika, magnetismus, optika a technologie porušování materiálů.

Popis programu

Cílem studia je vychovat absolventy
• s praktickými schopnostmi a základním teoretickým zázemím v aplikované fyzice,
• schopné komunikovat s odborníky jiných oborů a pracovat v týmu,
• mající průpravu v základních dovednostech požadovaných praxí jako je komunikace, prezentace, týmová práce a dorozumění v anglickém jazyce.

Absolventi se uplatní ve firmách i akademické sféře, zejména při řešení mezioborových problémů vyžadujících fyzikální pohled.

Pro většinu absolventů se předpokládá pokračování v magisterském studiu Aplikovaná fyzika nebo v příbuzném programu.

Odborné znalosti absolventa

Prokazuje široké znalosti a porozumění tradičním i novým technologiím přípravy a zpracování materiálů s využitím teorií a metod fyziky,
aplikovaných zejména na analýzu defektů materiálu, povrchů, přípravy nových materiálů, jejich zpracování a modelování a je si vědom omezení, která tyto aplikace přinášejí.

Odborné dovednosti absolventa

Na základě rámcově vymezeného úkolu dokáže s využitím odborných znalostí řešit fyzikální problémy vzniklé v průběhu výrobních i aplikačních technologických procesů.

Při řešení problémů umí využívat měřicí, analytické i numerické metody, vyhledat, utřídit a interpretovat nutné informace a kombinovat
výzkumné postupy fyziky s postupy běžnými v technické praxi.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent je schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat a podle přidělených zdrojů se podílet na koordinaci činnosti týmů, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o odborných problémech a vlastní názory na jejich řešení.

Je připraven na zapojení do praxe všude tam, kde jsou třeba specialisté, kteří se zabývají fyzikálními aplikacemi v oblasti materiálů a technologií, vývojem nových senzorů, snímačů nebo zařízení na bázi optických či magnetických prvků, problematikou jaderné fyziky, vývojem a výrobou diagnostických a defektoskopických zařízení (ultrazvukových, rentgenových, optických, magnetických...), apod.

Může se také rozhodnout pro pokračování studia v navazujícím magisterském programu a rozšířit si svoje vzdělání.

Uplatnění absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu Aplikovaná fyzika nacházejí uplatnění především ve výzkumných laboratořích firem, ve výzkumných ústavech, na vysokoškolských pracovištích a v ústavech Akademie věd. Vhodným uplatněním jsou pro ně také vědeckovýzkumné týmy firem, kde se podílejí na vývoji nových materiálů, přístrojů, strojů a technologií. Absolventi mají předpoklady
zastávat řídící a vedoucí funkce, a to jak ve firmách, které se zabývají výrobou materiálů, jejich zušlechťováním, obráběním a aplikací v navazující výrobě nebo jejich sekundárním zpracováním (recyklací), tak ve firmách zaměřených na výrobu elektronických, optických a magnetických snímačů, čidel a jiných komponent pro průmyslové nebo komerční využití. Absolventi nacházejí uplatnění od průmyslu automobilového a leteckého, přes elektrotechnický či farmaceutický, až po jadernou energetiku.
Poněvadž má absolvent široký teoretický fyzikální základ, nalezne po doplnění znalostí z oblasti příslušné průmyslové specializace uplatnění prakticky v jakékoli oblasti.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0533A110023
Název česky Aplikovaná fyzika
Název anglicky Applied Physics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra fyziky
Garant prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Klíčová slova Magnetismus
Optika
Porušování materiálů
Aplikovaná fyzika
Jaderná fyzika