Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Elektroenergetika

Informace pro uchazeče

Cílem studia tříletého bakalářského programu Elektroenergetika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektroenergetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi, a zároveň jej připravit na magisterské studium. Obor je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, při němž se využívají soudobé poznatky a metody daného oboru z oblasti výroby elektrické energie z klasických i obnovitelných zdrojů, přenosu a rozvodu elektrické energie a užití elektrické energie např. ve světelné nebo tepelné technice.

Profese

 • Technik přípravy výroby elektro-rozváděčů
 • Specialista řízení decentrálních zdrojů
 • Specialista pro elektrotepelná zařízení
 • Technik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
 • Dispečer fotovoltaických elektráren
 • Projektant distribučních energetických sítí
 • Technik provozu a údržby elektrických strojů
 • Odborný obchodní referent v energetice
 • Technik měření v elektroenergetice
 • Technik jištění a chránění elektrorozvodných zařízení

Dovednosti

 • Elektrické stroje a přístroje
 • Měření elektrických veličin
 • Elektroetepelná zařízení
 • NN sítě a rozvody v objektech
 • Vysoké napětí
 • Elektroenergetická zařízení
 • Energetické bilance
 • Elektrické sítě
 • Přenosové sítě
 • Elektrické ochrany
 • Osvětlovací soustavy
 • Distribuční sítě
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A060005
Název programu česky Elektroenergetika
Název programu anglicky Electrical Power Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra elektroenergetiky
Garant prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Klíčová slova výroba elektrické energie
užití elektrické energie
přenos a rozvod elektrické energie
elektroenergetika
obnovitelné zdroje energie