Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Informatika

Informace pro uchazeče

Absolvent bakalářského programu Informatika je profesionál se znalostmi a dovednostmi, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a které mu poskytují velmi dobrou orientaci na vyvíjejícím se trhu práce. Ve výuce je velmi pečlivě vyvážen poměr mezi znalostmi a dovednostmi, a to i s ohledem na individuální zájem studenta. I přesto, že se stále objevují a prosazují nové technologie, odborné zázemí absolventa bakalářského studia poskytuje vynikající potenciál dalšího odborného růstu potřebného pro adaptaci na nové směry technologického vývoje i schopnost být po studiu úspěšný. V případě hlubšího zájmu o obor je absolvent bakalářského programu připraven pro pokračování v magisterském stupni studijního programu Informatika.

Popis programu

Cílem studijního programu Informatika je vychovat absolventy se širokými praktickými dovednostmi a základními teoretickými znalostmi odpovídajícími mezinárodním standardům a požadavkům praxe. Díky tomu má absolvent jasně vymezenou a srozumitelnou pozici na trhu práce a má úroveň znalostí a dovedností, které ho odlišují od konkurentů bez bakalářského vzdělání informatiky.

Učitelé jednotlivých předmětů jsou odborníci mající nejen zkušeností s výukou, ale také s výzkumnými a vývojovými aktivitami v různých oblastech informatiky. Díky tomu mají velmi dobrý přehled o tom, co je pro vzdělání a budoucí působení absolventů důležité a podstatné. Jsou otevřeni diskuzím na odborná témata a možnostem zapojení aktivních a talentovaných studentů do zajímavých výzkumných a vývojových aktivit. Jednou z dalších příležitostí pro aktivní a schopné studenty je možnost vykonávání praxí s cílem poznat zblízka pracovní prostředí v softwarových firmách v regionu.

S očekávaným růstem technologicky zaměřených firem v regionu a poptávkou po technicky vzdělaných specialistech má absolvent na trhu práce vysokou šanci na uplatnění v oboru. Získané bakalářské vzdělání umožňuje absolventovi další specializaci a pokračování ve studiu magisterského stupně programu Informatika nebo jiných příbuzných programů.

Odborné znalosti absolventa

V oblasti teoretického základu získává absolvent pouze nezbytné znalosti z matematiky a z klíčových disciplín teoretické informatiky. Jde zejména o teoretické znalosti potřebné pro pochopení podstaty informatiky jako samostatné disciplíny, jejího členění na část teoretickou, část věnovanou počítačovým systémům a část aplikačně orientovaných subdisciplín. Získané znalosti umožňují absolventovi porozumět nejen vztahům mezi jednotlivými částmi informatiky, ale také jejím konceptům, používaným přístupům a metodám, a to včetně podmínek a omezení pro jejich praktické využití. Díky znalostem teoretického základu, technických prostředků, technologií a metod má absolvent předpoklady pro flexibilní adaptaci dle požadavků praxe, zejména pak při vývoji software a při správě a údržbě SW systémů a technických prostředků nutných k jejich provozu.

Odborné dovednosti absolventa

V odborné části profilu získává absolvent dovednosti v oblasti využívání počítačových systémů a aplikačně orientovaných subdisciplín z oblasti softwarového inženýrství. Je kladen velký důraz na návrh a vývoj software, na správy SW a HW systémů, na vybrané partie počítačové grafiky a na základy analýzy dat a inteligentních systémů. Jde zejména o praktické dovednosti aplikovatelné v oblastech správy počítačových a databázových systémů, návrhu a vývoje software, počítačové grafiky a analýzy dat. Tyto dovednosti umožňují absolventovi v rámci jasně vymezeného úkolu řešit často se vyskytující praktické problémy v oboru, a to včetně samostatného rozhodování o vhodném postupu, které je založené na odborně podloženém posouzení informací relevantních pro řešení problému.

Obecné způsobilosti absolventa

Součástí studia jednotlivých částí a subdisciplín informatiky je využívání metod aktivizujících studenty. Ve výuce se diskutují nejen technické aspekty řešených problémů, ale také sociální, etické a další jiné než technické souvislosti. Absolventi mají zkušenosti s formulováním vlastních názorů a s posuzováním svých výsledků, a mají schopnost obhájit je před odborníky i laiky. Mají také schopnost samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti nejen na základě zkušeností a jejich vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických i praktických poznatků z oboru. Jako samozřejmou součást studia absolventi získávají schopnost studovat a prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.

Uplatnění absolventa

Cíle studijního programu korespondují s poptávkou trhu práce a vycházejí z předpokládaného uplatnění absolventů ve firmách zaměřených na vývoj software na pozici vývojáře software, ve firmách a úřadech na pozici správce HW a SW systémů a sítí a ve firmách zabývajících se prodejem HW a SW na pozici odborně erudovaného obchodníka.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0613A140014
Název česky Informatika
Název anglicky Computer Science
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Klíčová slova softwarové inženýrství
inteligentní systémy
návrh a vývoj software
počítačová grafika
počítačové systémy a databáze