Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Projektování elektrických systémů a technologií

Informace pro uchazeče

Tento unikátní v ČR, SR, ale i v EU jediný studijní program byl koncipován v úzké spolupráci s praxí a požadavky na znalého a široce odborně vzdělaného absolventa. Jeho znalosti a dovednosti mu umožní bez problémů nastoupit k výkonu povolání, případně pokračovat ve stejnojmenném navazujícím studiu či v programech příbuzných.

Popis programu

Cílem studia tohoto bakalářského programu je vychovat absolventy nejenom s širokým odborným rozhledem, ale také s kreativním myšlením, seznámené během studia s praktickou činností svých budoucích povolání v oblasti elektroinžinýringu, projektování v elektroenergetice, telekomunikací, elektronice, technologických celků, apod., v oblastech státní či veřejné správy, apod.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent studijního programu získá v teoretické oblasti nejširší možné základy z celé oblasti elektrotechniky a příbuzných oborů s následnou praktickou aplikací odborných předmětů. To mu umožní v týmu i samostatně navrhovat, realizovat a provozovat řadu pokročilých elektrických systémů a technologií v oblastech souvisejících s robotizací, digitalizací procesů (Průmysl 4.0) a pružně reagovat na změny trhu práce.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent je schopen vzhledem k získaným dovednostem při výuce a na praxi zastávat různé stupně zodpovědného projektanta, ale také odborně řešit i ostatní blízké technologie, ke kterým se váže jeho profese. Své dovednosti rozvíjí cílevědomě především v posledních 3 semestrech studia podle svého zaměření a svých schopností.

Obecné způsobilosti absolventa

Celý studijní program splňuje všechny základní požadavky, kladené na absloventy - budoucí zaměstnance - širokým spektrem zaměstnavatelů. Absolvent kromě svých znalostí a dovedností umí kreativně řešit zadaný reálný projekt, což potvrzuje svojí činností v rámci dlouhodobé praxe ve firmě. Umí odborně komunikovat nejenom s investorem, ale i s odborníky jiných technických oblastí, vč. státní a věřejné správy.

Uplatnění absolventa

Uplatnitelnost absolventů v oboru je velmi vysoká. V převážné většině pracují v týmech a tato skutečnost je ověřena úzkou spoluprací a zpětnou vazbou více jak 30 zaměstnavatelů v regionu i mimo něj. Téměř všichni studenti, vzhledem k možnostem moderních projektovacích technologií, mají pracovněprávní vztahy i během studia a úspěšně tak rozvíjení své dovednosti.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0713A060004
Název česky Projektování elektrických systémů a technologií
Název anglicky Design of Electrical Systems and Technologies
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra elektrotechniky
Garant doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Klíčová slova technická dokumentace s podporou SW
projektování elektrických systémů a technologií
realizační dokumentace
autorizovaný inženýr
EplanP8