Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Řídicí a informační systémy

Informace pro uchazeče

Bakalářský studijní program Řídicí a informační systémy má za cíl poskytnout absolventům vzdělání, které je nezbytné pro zajištění dnes tolik žádané automatizace, digitalizace výroby a robotizace ve firmách v průmyslu i dalších oblastech lidské činnosti. Digitalizace průmyslu je klíčový trend, na který jsou absolventi programu dobře připraveni. Získávají odbornou způsobilost pro uplatnění v celé řadě těchto firem, a to jak inženýrských, které se vyvíjejí a dodávají automatizaci, robotiku, měřicí systémy, vestavěnou elektroniku, tak ve výrobních, kde je potřebné řešit údržbu, digitalizaci procesu výroby apod.

Popis programu

Cílem studia bakalářského programu je příprava odborníků v oblasti řídicích, informačních a měřicích systémů. Jedná se o elektrotechnické bakaláře, kteří po absolvování ovládají návrh, realizaci, údržbu hardwaru i softwaru řídicí, informační a měřicí techniky. Při sestavování studijního plánu byly brány v úvahu požadavky firem působících v oblasti uplatnění absolventů programu a také byla zohledněna standardní náplň podobně zaměřených programů na zahraničních i domácích univerzitách.

Studijní program je postaven na třech pilířích:

- Teoretický základ - matematika, fyzika, teoretická elektrotechnika
- Základní okruhy teoretických předmětů profilujícího základu – měření, kybernetika, signály, elektronika, elektroenergetika.
- Okruhy předmětů profilujícího základu – senzory, vestavěné systémy, průmyslové řídicí systémy, virtuální instrumentace, robotika.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi jsou připravováni jako elektrotechničtí bakaláři se znalostmi řídicí, informační a měřicí techniky, robotiky. Základem jsou znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a technické kybernetiky. Na ty navazují odborné a praktické znalosti ze slaboproudé i silnoproudé elektroniky a zejména mikroprocesorové techniky, počítačové techniky používané v řídicích, informačních a měřicích systémech. Absolvent bakalář je tedy kvalifikačně připraven jako komplexně vzdělaný elektrotechnický odborník, který dokáže působit zejména v oblasti automatizace, řídicích, informačních a měřicích systémů. Dokáže řešit úlohy týkající se hardwaru i softwaru těchto systémů. Ovládá rovněž základy projektování těchto systémů. Vzhledem k šíři a praktickému zaměření oboru se dokážou absolventi dobře orientovat i v příbuzných oborech, jako sdělovací technika, všeobecné informační technologie, mikroelekronika apod.

V rámci studia programu je kladen důraz na to, aby absolventi byli vybaveni odbornými znalostmi, ihned použitelnými v praxi - dobrým teoretickým základem a maximem praktických zkušeností.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent je elektrotechnický bakalář, který po absolvování studia ovládá následující dovednosti:

- Všeobecné technické základy - matematiku, fyziku, elektrotechniku.
- Teoretické základy oboru - měření, kybernetiku, signály, elektroniku.
- Návrh, realizaci, údržbu průmyslových řídicích systémů. V rámci této oblasti student aplikuje prostředky průmyslové automatizace a robotiky pro řízení výrobních linek, strojů a procesů.
- Návrh, realizaci, údržbu vestavěných řídicích systémů. V rámci této oblasti student navrhuje elektronické systémy na bázi mikrokontrolerů, mikroprocesorů, vyvíjí jejich softwarové vybavení a nasazuje je v různých typech aplikací.
- Návrh, realizaci, údržbu měřicích systémů, senzory a testování. V rámci těchto oblastí student aplikuje metody a prostředky měření elektrických i neelektrických veličin, vyvíjí systémy na bázi virtuální instrumentace, zabývá se zpracováním signálů z měření.

Obecné způsobilosti absolventa

Tyto znalosti a dovednosti jsou v dnešní době na trhu práce velmi žádané, protože jsou klíčové pro zajištění digitalizace výroby, což je nejvýraznější trend v současném průmyslu. Absolventi tak získají odbornou způsobilost pro uplatnění v celé řadě firem, jak inženýrských, které se vyvíjejí a dodávají automatizaci, měřicí systémy, vestavěnou elektroniku, tak ve výrobních, kde je potřebné řešit údržbu, digitalizaci procesu výroby apod.

Uplatnění absolventa

Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je výborná. Počet absolventů v současné době nedokáže pokrýt požadavky firem.

Absolventi působí zejména v oblasti automatizace, řídicích, informačních a měřicích systémů. Dokáží řešit úlohy týkající se hardwaru i softwaru těchto systémů, ovládají rovněž základy projektování těchto systémů. Absolventi nacházejí uplatnění při vývoji, projektování a realizaci těchto systémů, při jejich zavádění do praxe i v jejich údržbě. Mimo průmysl se uplatňují v oblasti služeb, dopravě a dalších.

Typickými zaměstnavateli absolventů programu jsou:

- Firmy, zabývající se inženýrskou činností v oblasti automatizace, měření, vývojem vestavěných elektronických systémů.
- Firmy zabývající se strojírenskou výrobou, produkcí elektronických výrobků, působících v oblasti metalurgií a mnoha dalších, kde je nutné řešit automatizaci a digitalizaci výroby.
- Vzhledem k tomu, že obor je poměrně široký a kombinuje znalosti elektrotechniky a informatiky, absolventi nacházejí často uplatnění i ve společnostech zabývajícími se informačními technologiemi, komunikačními technologiemi apod.

Typické pracovní pozice jsou následující:

- Programátor průmyslových řídicích systémů.
- Projektant měření a regulace, automatizovaných systémů řízení.
- Vývojář HW vestavěných systémů.
- Vývojář SW vestavěných systémů.
- Pracovník pro testování elektronických systémů.
- Pracovník údržby automatizovaných výrobních systémů.
- Programátor HMI/SCADA systémů.
- Pracovník zabývající se měřením a sběrem dat.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0714A150001
Název česky Řídicí a informační systémy
Název anglicky Control and Information Systems
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Klíčová slova digitalizace průmyslu
průmyslová automatizace
měření a senzory
automatizace, řízení a robotika