Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika

Informace pro uchazeče

Matematika je všude kolem nás, je jí plný svět,
k popisu, co vás naučíme, nestačí pár vět.
Čím jedinečný je náš obor, jehož se mnozí bojí?
Tím, že se v něm matematika s informatikou pojí.
Od problému k řešení s důrazem na praxi je jeho mottem,
setkáte se zde se skvělým kolektivem, zajímavou prací i potem.
Inženýrskou formulací začíná první krok pochopení,
řekněme si, bez čeho numerických simulací není.
Bez matematické analýzy, diferenciálních rovnic a pravděpodobnosti,
matematické modely obtížně vytvářely by se dosti.
S pomocí numerické analýzy, lineární algebry a superpočítání
naprogramujete řešiče miliard rovnic, které pak budou k mání
inženýrům by mohli optimalizovat své výrobky, spolehlivost i řídící procesy,
pojďte studovat v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika a staňte se esy!

Popis programu

Cílem studia je vychovat absolventy
s praktickými schopnostmi a základním teoretickým zázemím v aplikované matematice a informatice,
schopné komunikovat s odborníky a pracovat v týmu,
mající průpravu v základních dovednostech požadovaných praxí jako je komunikace, prezentace, týmová práce a dorozumění v anglickém jazyce.

Absolventi se uplatní je nejen v IT, ale díky jisté univerzálnosti matematiky (a informatiky) a naučené schopnosti se rychle adaptovat vlastně v jakémkoliv oboru či firmě.

Pro většinu absolventů se nicméně předpokládá pokračování v magisterském studiu Výpočetní a aplikované matematiky nebo v nějakém příbuzném programu.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent má všeobecné znalosti z aplikované matematiky a informatiky. Odborně je zaměřen zejména na využití znalostí aplikované matematiky v různých oblastech. Nabídka speciálních předmětů, které nejsou součástí státních závěrečných zkoušek, umožňuje studentům nabytí hlubších znalostí ve vybraných oblastech. Díky solidním znalostem aplikované matematiky a informatiky má absolvent všechny předpoklady pro flexibilní adaptaci dle požadavků praxe.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi studijního programu umí řešit praktické problémy z oblasti výpočetní a aplikované matematiky s použitím základních výzkumných postupů v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů. Jsou schopni vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání, koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za výsledky týmu. Mají komunikační schopnosti, které jim umožní vystihnout podstatu problému, srozumitelně shrnout své názory a vystihnout povahu odborných problémů, prezentovat vlastní odborné názory odborníkům i širší veřejnosti v alespoň jednom cizím jazyce, zpravidla v angličtině.

Uplatnění absolventa

Absolvent muže najít své uplatnění prakticky ve všech oblastech praxe využívajících IT a aplikovanou matematiku bez ohledu na jejich zaměření.

Díky jisté univerzálnosti matematiky (a naučenému přístupu k řešení problémů) a informatiky, tzn. disciplín které jsou svým nezastupitelným způsobem součástí vlastně všech oborů, má absolvent velmi široké a pestré možnosti uplatnění - od práce v IT firmách, přes pozice analytiků a konzultantů, až třeba po práci ve vývojářských týmech nebo ve vědě a výzkumu.

Nicméně očekáváme, že většina absolventů bude pokračovat v navazujícím stejnojmenném studijním programu Výpočetní a aplikovaná matematika.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0541A170008
Název česky Výpočetní a aplikovaná matematika
Název anglicky Computational and Applied Mathematics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Klíčová slova pravděpodobnost a statistika
diskrétní matematika
matematická analýza a numerické metody
lineární algebra
algoritmy a programování