Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Elektroenergetika

Informace pro uchazeče

Cílem studia dvouletého magisterského programu Elektroenergetika je vychovat inženýra se širokým základem znalostí jak teorie, tak praktických aplikací z oblasti celé elektroenergetiky, s možností dále rozvíjet získané znalosti v doktorském studiu. Absolventi oboru jsou schopni řešit jak provozní technické tak i výzkumné problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie včetně zaměření na elektrické stroje a přístroje. Vazba na energetické společnosti a průmyslové partnery je využívána jak při výuce formou přednášek odborníků z praxe, tak při realizaci diplomových prací.

Profese

 • Technolog vodních a větrných elektráren
 • Operátor elektrárenského bloku
 • Dispečer řízení přenosové a rozvodné soustavy
 • Systémový inženýr v elektrárně
 • Specialista provozu a údržby elektrizační soustavy
 • Hlavní energetik průmyslového závodu
 • Technolog výroby elektřiny a tepla
 • Specialista zkušebny elektrických přístrojů
 • Projektant osvětlovacích soustav
 • Specialista rozvoje průmyslové energetiky
 • Projektant a konstruktér elektrických strojů a přístrojů
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0713A060003
Název česky Elektroenergetika
Název anglicky Electrical Power Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra elektroenergetiky
Garant prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Klíčová slova přenos a rozvod elektrické energie
elektrické stroje a přístroje
užití elektrické energie
elektroenergetika
výroba elektrické energie