Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Elektroenergetika

Informace pro uchazeče

Cílem studia dvouletého magisterského programu Elektroenergetika je vychovat inženýra se širokým základem znalostí jak teorie, tak praktických aplikací z oblasti celé elektroenergetiky, s možností dále rozvíjet získané znalosti v doktorském studiu. Absolventi oboru jsou schopni řešit jak provozní technické tak i výzkumné problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie včetně zaměření na elektrické stroje a přístroje. Vazba na energetické společnosti a průmyslové partnery je využívána jak při výuce formou přednášek odborníků z praxe, tak při realizaci diplomových prací.

Profese

 • Operátor elektrárenského bloku
 • Projektant osvětlovacích soustav
 • Dispečer řízení přenosové a rozvodné soustavy
 • Technolog vodních a větrných elektráren
 • Hlavní energetik průmyslového závodu
 • Technolog výroby elektřiny a tepla
 • Projektant a konstruktér elektrických strojů a přístrojů
 • Specialista provozu a údržby elektrizační soustavy
 • Specialista zkušebny elektrických přístrojů
 • Specialista rozvoje průmyslové energetiky
 • Systémový inženýr v elektrárně

Dovednosti

 • Energetické bilance
 • NN sítě a rozvody v objektech
 • Elektrické ochrany
 • Orientace v elektrotechnických, konstrukčních a stavebních schématech
 • Osvětlovací soustavy
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Distribuční sítě
 • Navrhování elektrických přístrojů
 • Elektrické stroje a přístroje
 • Projektování osvětlení
 • Elektroetepelná zařízení
 • Navrhování elektrických točivých strojů
 • Navrhování elektrických netočivých strojů
 • Elektrické sítě
 • Měření elektrických veličin
 • Orientace v oblasti EET
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Asynchronní generátory (návrh, řízení, diagnostika)
 • Elektroenergetická zařízení
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0713A060003
Název programu česky Elektroenergetika
Název programu anglicky Electrical Power Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra elektroenergetiky
Garant prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Klíčová slova výroba elektrické energie
užití elektrické energie
přenos a rozvod elektrické energie
elektroenergetika
elektrické stroje a přístroje