Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Elektroenergetika

Informace pro uchazeče

Cílem studia dvouletého magisterského programu Elektroenergetika je vychovat inženýra se širokým základem znalostí jak teorie, tak praktických aplikací z oblasti celé elektroenergetiky, s možností dále rozvíjet získané znalosti v doktorském studiu. Absolventi oboru jsou schopni řešit jak provozní technické tak i výzkumné problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie včetně zaměření na elektrické stroje a přístroje. Vazba na energetické společnosti a průmyslové partnery je využívána jak při výuce formou přednášek odborníků z praxe, tak při realizaci diplomových prací.

Profese

 • Projektant osvětlovacích soustav
 • Systémový inženýr v elektrárně
 • Technolog vodních a větrných elektráren
 • Projektant a konstruktér elektrických strojů a přístrojů
 • Specialista rozvoje průmyslové energetiky
 • Specialista provozu a údržby elektrizační soustavy
 • Hlavní energetik průmyslového závodu
 • Dispečer řízení přenosové a rozvodné soustavy
 • Technolog výroby elektřiny a tepla
 • Specialista zkušebny elektrických přístrojů
 • Operátor elektrárenského bloku

Dovednosti

 • Osvětlovací soustavy
 • Distribuční sítě
 • Elektroenergetická zařízení
 • Elektroetepelná zařízení
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Elektrické stroje a přístroje
 • Navrhování elektrických točivých strojů
 • Projektování osvětlení
 • Orientace v oblasti EET
 • Orientace v elektrotechnických, konstrukčních a stavebních schématech
 • Elektrické ochrany
 • NN sítě a rozvody v objektech
 • Asynchronní generátory (návrh, řízení, diagnostika)
 • Navrhování elektrických přístrojů
 • Energetické bilance
 • Elektrické sítě
 • Navrhování elektrických netočivých strojů
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Měření elektrických veličin
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0713A060003
Název programu česky Elektroenergetika
Název programu anglicky Electrical Power Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra elektroenergetiky
Garant prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Klíčová slova výroba elektrické energie
užití elektrické energie
přenos a rozvod elektrické energie
elektroenergetika
elektrické stroje a přístroje