Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Informační a komunikační bezpečnost

Informace pro uchazeče

Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem školy, je veřejná a trvá 1 hodinu. Státní zkouška má 2 části, a to:

Obhajobu diplomové práce (posouzena vedoucím práce a oponentem).
Odbornou zkoušku ze dvou teoretických předmětů, přičemž jeden předmět je Informační a komunikační technologie a garantuje znalosti ze studijního programu a druhý předmět je z programu Informační a počítačová bezpečnost.

Popis programu

Cílem studia je vychovat absolventy s expertní znalostí informační a komunikační bezpečnosti, kteří budou schopni řešit náročná zadání související se zabezpečením dat, komunikace a počítačové bezpečnosti.

Skladba odborných předmětů ve studijním programu pokrývá klíčové bezpečnostní aspekty ICT a je volena s ohledem na praktické dovednosti a uplatnitelnost získaných znalostí v inženýrské praxi absolventa.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent studijního programu se v rámci st. programu Informační a komunikační technologie (ICT) profiluje do oblasti informační a komunikační bezpečnosti, kde získává expertní znalosti zabezpečení počítačových systémů, komunikace a kryptografie, v rámci volitelných předmětů svou odbornost dále rozvíjí především v oblastech počítačových sítí a zpracování dat.

Studijní program je koncipován s důrazem na odbornost v oblasti ICT bezpečnosti a praktické dovednosti s cílem zajistit uplatnění absolventa na trhu práce. Na profilování absolventa se podílí zaměstnanci Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, a to především kateder informatiky, telekomunikační techniky a aplikované matematiky.


Odborné dovednosti absolventa

Uplatnění absolventa je všude tam, kde je potřebné řešit zabezpečení dat, utajení informací, bezpečnost komunikace, zpracování dat a další náročné úlohy v oblasti bezpečnosti ICT. Jako příklad lze zmínit společnosti jako je TietoEnator, Microsoft, AVG, Avast, Monet, IBM, CodeCreator, banky a finanční ústavy a mnoho dalších.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent by měl být schopný dalšího samostatného vzdělávání v oboru a provádět patřičná školení v rámci oboru.

Uplatnění absolventa

Studijní program vymezuje rámcové uplatnění studentů v akreditačním spisu. Absolvent bude mít široké praktické dovednosti a základní teoretické znalosti v oblasti počítačové bezpečnosti tak, jak jsou chápány, vyučovány a aplikovány na českých a zahraničních univerzitách. Díky tomu bude velmi dobře čitelná pozice absolventa na trhu práce, a to zejména při uplatnění ve třech oblastech:

Ve firmách zaměřených na vývoj bezpečného software na pozici vývojáře software z oblasti počítačové bezpečnosti.
Ve firmách a úřadech na pozici bezpečnostního správce HW a SW systémů a sítí.
Ve firmách zabývajících se prodejem HW a SW na pozici odborně erudovaného obchodníka a poradce.
Ve složkách státní správy, policie a armády jako expert na informační a komunikační bezpečnost
S očekávaným růstem technologicky zaměřených firem v regionu a poptávkou po technicky vzdělaných specialistech bude mít absolvent na trhu práce vysokou šanci na velmi dobré uplatnění v oboru.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0612A140004
Název česky Informační a komunikační bezpečnost
Název anglicky Information and Communication Security
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Klíčová slova bezpečnost
hacking
kybernetická bezpečnost
škodlivý kód
ochrana