Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Informační a komunikační bezpečnost

Informace pro uchazeče

Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem školy, je veřejná a trvá 1 hodinu. Státní zkouška má 2 části, a to:

Obhajobu diplomové práce (posouzena vedoucím práce a oponentem).
Odbornou zkoušku ze dvou teoretických předmětů, přičemž jeden předmět je Informační a komunikační technologie a garantuje znalosti ze studijního programu a druhý předmět je z programu Informační a počítačová bezpečnost.

Profese

  • Bezpečnostní analytik
  • Systémový architekt
  • Bezpečnostní architekt
  • Risk manažer
  • Síťový specialista

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0612A140004
Název programu česky Informační a komunikační bezpečnost
Název programu anglicky Information and Communication Security
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Klíčová slova bezpečnost
hacking
kybernetická bezpečnost
škodlivý kód
ochrana