Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika

Informace pro uchazeče

Matematika je všude kolem nás, je jí plný svět,
k popisu, co vás naučíme, nestačí pár vět.
Čím jedinečný je náš obor, jehož se mnozí bojí?
Tím, že se v něm matematika s informatikou pojí.
Od problému k řešení s důrazem na praxi je jeho mottem,
setkáte se zde se skvělým kolektivem, zajímavou prací i potem.
Inženýrskou formulací začíná první krok pochopení,
řekněme si, bez čeho numerických simulací není.
Bez matematické analýzy, diferenciálních rovnic a pravděpodobnosti,
matematické modely obtížně vytvářely by se dosti.
S pomocí numerické analýzy, lineární algebry a superpočítání
naprogramujete řešiče miliard rovnic, které pak budou k mání
inženýrům by mohli optimalizovat své výrobky, spolehlivost i řídící procesy,
pojďte studovat v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika a staňte se esy!

Popis programu

Cílem studia je vychovat absolventy s praktickými schopnostmi a základním teoretickým zázemím v aplikované matematice a informatice.

Absolvent studijního programu Výpočetní a aplikovaná matematika by měl být schopen pochopit a řešit i problémy z různých jiných oborů (elektrotechniky, mechaniky, medicíny, ...).

Odborné znalosti absolventa

Absolvent má široké znalosti z aplikované matematiky a informatiky. Odborně je zaměřen zejména na využití moderních metod aplikované matematiky v různých oblastech. Nabídka speciálních předmětů, které nejsou součástí státních závěrečných zkoušek, umožňuje studentùm nabytí hlubších znalostí ve vybraných oblastech. Díky solidním znalostem aplikované matematiky a informatiky má absolvent všechny předpoklady pro flexibilní adaptaci dle požadavků praxe včetně výzkumu a vývoje.

Absolvent specializace Aplikovaná matematika je schopen díky znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky (především numerické analýzy, statistiky a diskrétní matematiky) nacházet u praktických problémů jejich matematickou strukturu a na jejím základě vytvářet a následně řešit příslušné matematické modely.

Absolvent specializace Výpočetní metody a HPC je více orientován na efektivní (paralelní) implementaci matematických metod a na využití moderních architektur počítačů, a to včetně superpočítačů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi studijního programu při absolvování umí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oboru výpočetní a aplikované matematiky. S použitím vybraných teoríí, konceptů a metod umí samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém a získávat nové původní informace.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech s přihlédnutím k širším společenským důsledkům, vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky. Mají komunikační schopnosti, které jim umožní vystihnout podstatu problému, srozumitelně shrnout své názory a vystihnout povahu odborných problémů, prezentovat vlastní odborné názory odborníkům i širší veřejnosti v alespoň jednom cizím jazyce, zpravidla v angličtině.

Uplatnění absolventa

Absolvent může najít své uplatnění prakticky ve všech oblastech praxe využívajících IT a aplikovanou matematiku bez ohledu na jejich zaměření.
Absolventi se uplatní nejen v IT, ve vědě a výzkumu, ale díky jisté univerzálnosti matematiky (a informatiky) a naučené schopnosti se rychle adaptovat vlastně v jakémkoliv oboru.
Mnozí z absolventů jsou zaměstnáni jako vědečtí pracovníci Národního superpočítačévého centra IT4Innovations, další pracují jako pedagogové na VŠ, programátoři, analytici, konzultanti, atd.

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu v programu Výpočetní a aplikovaná matematika nebo v oblasti paralelního počítání a HPC.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0541A170007
Název česky Výpočetní a aplikovaná matematika
Název anglicky Computational and Applied Mathematics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Klíčová slova statistika
matematické modelování a HPC
matematická a funkcionální analýza
variační metody a MKP
metody optimalizace