Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Aplikovaná fyzika

Informace pro uchazeče

Máte rádi fyziku a její aplikace, fascinují vás přístroje a zařízení, které vytváří naše technická civilizace, chcete se podílet na jejich rozvoji a už jste úspěšně ukončili magisterské studium stejného nebo příbuzného studijního programu? Pak je pro vás doktorský studijní program Aplikovaná fyzika ta správná volba. Stane se z vás odborník v jednom ze čtyř volitelných zaměření: Optická diagnostika, Magnetické vlastnosti materiálů, Aplikovaná jaderná fyzika nebo Progresivní technologie porušování materiálů. Tak na shledanou a nezapomeňte včas doložit všechny požadované dokumenty.

Popis programu

Základním cílem studijního oboru Aplikovaná fyzika je vychovat kvalifikované odborníky, kteří jsou schopni aplikovat moderní fyzikální teorie a experimentální metody při řešení odborných problémů v oblastech, které jsou specifikovány výše. Studium programu probíhá podle individuálního studijního plánu, předpokládá spolupráci na VaV činnosti katedry a je ukončeno zpracováním doktorské disertační práce, která má prokázat schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané ve studovaném programu.

Odborné znalosti absolventa

U absolventa se předpokládá hluboká teoretická znalost fyzikálních teorií a metod, schopnost systémově posuzovat zkoumané jevy, tvůrčím způsobem využívat svých koncepčních a analytických schopností a současných moderních fyzikálních metod při řešení reálných programů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika jsou schopni aktivně komunikovat s odborníky z praxe, vytvářet a používat pokročilé nové postupy a metody v uvedených oblastech aplikované fyziky, které umožňují rozšiřovat poznání v uvedených oblastech původním výzkumem. Umí rozvíjet nové teorie a metody včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení v širších souvislostech.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent doktorského studia je schopen chápat vzájemné souvislosti přírodovědných a technických disciplín, které jsou součástí studijního oboru. V průběhu studia získá vysokou motivaci a profesionální přístup systematickou aktivní účastí na řešení různých projektů, praktických problémů a při seznamování se s novými poznatky fyzikální teorie. Umí srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, a to alespoň v jednom cizím jazyce.

Uplatnění absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika se uplatní jako plně kvalifikovaní odborníci v uvedených oblastech aplikované fyziky. Budou schopni pracovat samostatně nebo ve vědeckých týmech, a to i na vedoucích a řídicích pozicích. Absolventi se uplatní zejména jako tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech, učitelé a vědečtí pracovníci vysokých škol, profesionální poradci odborných firem, pracovníci metrologických oddělení firem a společností, apod.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0533D110005
Název česky Aplikovaná fyzika
Název anglicky Applied Physics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyziky
Garant prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Klíčová slova Optická diagnostika
Aplikovaná jaderná fyzika
Magnetické vlastnosti materiálů
Progresivní technologie porušování materiálů