Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Elektroenergetika

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní program Elektroenergetika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v různých oblastech elektroenergetiky. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailní seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma doktorské disertační práce. Doktorské studium umožňuje studentům navázat na magisterské studijní obory. Cílem doktorského studijního programu je výchova specializovaných odborníků, která rozvíjí u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií.

Profese

 • Projektový manažer energetických řešení a služeb
 • Specialista investic v elektroenergetice
 • Energetický auditor
 • Výzkumný pracovník v oblasti energetických zařízení
 • Projektant a konstruktér energetických celků

Dovednosti

 • Elektroetepelná zařízení
 • Elektrické ochrany
 • Distribuční sítě
 • Energetické bilance
 • Navrhování elektrických netočivých strojů
 • Stanovení účinnosti tepelných a energetických zařízení
 • Elektrické stroje a přístroje
 • Energetické výpočty
 • Navrhování elektrických točivých strojů
 • Elektroenergetická zařízení
 • Aplikace matematických metod v energetice a tepelné technice
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
 • Výpočet tepelných ztrát zařízení, energetických rozvodů a budov
 • Elektrické sítě
 • Navrhování elektrických přístrojů
 • Matematické metody a analýzy
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0713D060003
Název programu česky Elektroenergetika
Název programu anglicky Electrical Power Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra elektroenergetiky
Garant prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Klíčová slova výroba elektrické energie
užití elektrické energie
přenos a rozvod elektrické energie
energetické systémy
elektroenergetika