Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Informatika

Informace pro uchazeče

Studijní program je určen všem uchazečům, kteří by se rádi věnovali i výzkumu a vývoji v oblasti informačních technologií. Studenti programu jsou prostřednictvím projektů a výzkumných úkolů zapojeni do řešení praktických problémů a problémů z praxe a pomáhají s vývojem v celé oblasti. V rámci studia je možné také cestovat na konference po celém světe, potkávat se z významnými odborníky a absolvovat zahraniční stáže. Důraz na inovace a vývoj nových řešení problémů tvoří hlavní náplň studia.

Popis programu

Cílem doktorského studijního programu je připravovat vysoce kvalifikované odborníky, schopné dále rozvíjet svůj obor nalézáním nových originálních řešení, metod a postupů, jakož i schopné aplikovat nejnáročnější známé metody. Pro absolventy je typické uplatnění ve výzkumu a vývoji a v oblasti vysokého školství. Typické je rovněž působení na mezinárodní úrovni, například účast v mezinárodních týmech a obhajování výsledků před mezinárodní komunitou.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent má odborný přehled napříč celým oborem, a to v šířce a hloubce převyšující úroveň posluchače studia magisterského. Teoretické znalosti základních disciplín (např. matematika, diskrétní matematika, teoretická informatika) jsou prohloubeny tak, že jsou přímo použitelné pro aplikovaný a základní výzkum ve zvolené dílčí oblasti. Hluboké teoretické i praktické znalosti má posluchač zejména v konkrétní zvolené dílčí oblasti svého zaměření. Rozumí vědeckým metodám používaným v oblasti svého zaměření a dokáže je sám aplikovat.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent dokáže navrhovat nová, účinná a dobře teoreticky zdůvodněná řešení založená na původních myšlenkách, která jsou akceptována mezinárodní vědeckou a odbornou komunitou v dané oblasti. Dokáže realizovat, hodnotit a porovnávat i velmi komplikované existující postupy. Dokáže řešit mezioborové problémy, vyžadující znalosti nejen z oblasti informatiky, ale také ze spolupracujícího oboru (např. biologie a medicína, strojírenství, ekonomie atd.). Dokáže předvídat směry vývoje ve svém oboru. Dokáže realizovat i velmi rozsáhlá a komplikovaná díla, a to zpravidla jako vedoucí řešitelského týmu. Pro řešení dokáže zvolit vhodné postupy a vhodné technologie, založené na využití nejnovějších poznatků. Samostatně dokáže vypracovat rozsáhlé odborné texty v cizím jazyce, zejména v angličtině, prezentující i velmi komplikované a abstraktní myšlenky. Navržená řešení dokáže obhájit v odborné diskusi na mezinárodní úrovni.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent umí využívat vědeckého přístupu k řešení problémů, stanovovat cíle, určovat strategie, volit teoretická východiska, volit alternativy řešení, komunikovat s lidmi při řešení problémů, např. řídit práci týmu řešitelů, cizojazyčně prezentovat a obhájit své názory a zvolené postupy řešení na mezinárodním fóru, komunikovat se špičkovými odborníky v oboru v cizím jazyce, zejména v angličtině, popularizovat svůj obor, ovlivňovat vývoj ve svém oboru, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a za práci týmu, brát v úvahu společenské dopady přijatých rozhodnutí.

Uplatnění absolventa

Absolventi během studia absorbuje maximální množství znalostí v rámci zvoleného zaměření. Jejich znalosti jim dávají základ pro řešení nejsložitějších problémů v rámci výzkumné a vývojové činnosti u velkých firem, na univerzitách nebo ústavech akademie věd. Díky zkušenosti se studiem literatury v cizím jazyce a schopnosti tyto poznatky převzít jsou schopni tyto aplikovat ve své práci. Navíc jsou schopni si své názory obhájit a to i v mezinárodním plénu schopni plného zapojení ve výzkumu i nadnárodních společností.
Uplatnění absolventů je tedy v rámci vývojářských týmů firem pro řešení nesložitějších úkolů, jako vedoucí výzkumných týmů, výzkumní pracovníci v průmyslové i v akademické sféře. Jako příklad zaměstnavatelů je to Microsoft, Avast, ABSA, Google, SAP, Siemens, CGI, a další.


Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0613D140005
Název česky Informatika
Název anglicky Computer Science
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Klíčová slova počítačová grafika a analýza obrazu
umělá inteligence
analýza a zpracování rozsáhlých dat
informační a databázové systémy
metody optimalizace