Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Komunikační technologie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní program Komunikační technologie je zaměřen na vědeckou přípravu a výchovu odborníků nalézajících uplatnění typicky ve výzkumu anebo v terciálním vzdělávání. Během studia doktorandi pracují na výzkumných projektech, dosažené výsledky publikují a jsou svými školiteli uvedeni do vědecké komunity v oblasti svého výzkumu. Studium je čtyřleté, absolvent získává po obhájení doktorské disertační práce akademický titul doktor (Ph.D.).

Popis programu

Cílem doktorského studijního programu Komunikační technologie je vědecká příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblastech sítí, ať již rádiových, fotonických či aplikačně zaměřených senzorových či počítačových a dalších souvisejících s komunikačními technologiemi nevyjímaje oblast informační a komunikační bezpečnosti. Absolventi programu mají schopnost přinášet originální řešení, aplikovat nekonvenční přístupy, vyvíjet nové technologie a zdokonalovat již známé. Tomuto cíli je podřízen jak výběr uchazečů do studia, tak samotné studium a vědecká příprava absolventů.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent studia získává hluboké a systematické znalosti komunikačních technologií na úrovni současného poznání, rozumí teoriím a konceptům, které tvoří ucelený základ této vědní disciplíny. Orientuje se ve vědě na mezinárodní úrovni a získává schopnost přesahu znalostí i mimo hlavní oblasti svého expertního zájmu, je schopen realizovat interdisciplinární výzkum a dosahovat výsledků se zahraničním ohlasem.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent umí aplikovat poslední poznatky a pokročilé postupy při řešení náročných úkolů v oblasti komunikačních technologií, zvládá nést odpovědnost za komplexní řešení vědeckých a výzkumných problémů, vedení projektů a řízení vědecko-výzkumných kolektivů.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent doktorského studia komunikačních technologií zvládá absorbovat nové poznatky vědění, dokáže vytvářet nové výzkumné projekty, vést vědecké týmy a formulovat otázky pro řešení vědeckých problémů na dlouhodobém časovém horizontu. Absolvent zvládá plánování koncepce rozvoje oboru, má schopnost prezentovat ideje a vědecké výsledky na mezinárodních fórech v cizím jazyce, dokáže své výsledky obhájit před odbornou komunitou a popularizovat oblast svého výzkumu.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Komunikační technologie je vysoce kvalifikovaným odborníkem schopným vykonávat tvůrčí výzkumnou práci v telekomunikacích s mezioborovým přesahem mezi elektronikou a informatikou. Jeho uplatnění je především ve výzkumu a v tericálním vzdělávání v oblasti své odbornosti, příkladem mohou býti pozice: Vědecko-výzkumný pracovník, řídicí pracovník v korporátním výzkumu, odborný asistent na VŠ, lektor a garant VŠ kurzů.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0714D060001
Název česky Komunikační technologie
Název anglicky Communication Technology
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Klíčová slova Komunikační technologie
Optické komunikace a fotonika
Radiové komunikace
Informační a komunikační bezpečnost
Počítačové systémy a sítě