Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Kybernetika

Informace pro uchazeče

Do doktorského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili magisterské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku a doručili všechny požadované dokumenty, bude provedeno individuální posouzení předložených dokladů (výsledky z předcházejícího studia, životopis, soupis publikovaných i nepublikovaných prací) a bude přihlédnuto k vyjádření školitele.
Program Kybernetika navazuje na tyto magisterské studijní programy nabízené na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO: Řídící a informační systémy, Biomedicínské inženýrství. Jelikož kybernetické principy a poznatky lze aplikovat i v jiných aplikačních oblastech, jako např. v přírodních vědách, fyziologii, systémové biologii, atd., program je otevřen i absolventům jiných magisterských programů, ať už z Fakulty elektrotechniky a informatiky (např. Výpočetní matematika), či jiných fakult.

Profese

  • Specialista na měření a senzoriku
  • Pracovník ve výzkumu zaměřeném na digitalizaci průmyslu a umělou inteligenci v průmyslu
  • Pracovník ve výzkumu zaměřeném na automatizované systémy
  • Pracovník, vedoucí výzkumného týmu v oblasti kybernetiky
  • Výzkumný pracovník se zaměřením na robotické systémy
  • Výzkumný pracovník a vývojář vestavěných systémů
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0714D150001
Název programu česky Kybernetika
Název programu anglicky Cybernetics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Klíčová slova teorie řízení
řídicí systém se zpětnou vazbou
automatizace, řízení a robotika
teorie a přenos informace
modelování a simulace systémů a procesů