Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Kybernetika

Informace pro uchazeče

Do doktorského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili magisterské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku a doručili všechny požadované dokumenty, bude provedeno individuální posouzení předložených dokladů (výsledky z předcházejícího studia, životopis, soupis publikovaných i nepublikovaných prací) a bude přihlédnuto k vyjádření školitele.
Program Kybernetika navazuje na tyto magisterské studijní programy nabízené na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO: Řídící a informační systémy, Biomedicínské inženýrství. Jelikož kybernetické principy a poznatky lze aplikovat i v jiných aplikačních oblastech, jako např. v přírodních vědách, fyziologii, systémové biologii, atd., program je otevřen i absolventům jiných magisterských programů, ať už z Fakulty elektrotechniky a informatiky (např. Výpočetní matematika), či jiných fakult.

Popis programu

Cílem je výchova specializovaných odborníků, která rozvíjí u úspěšných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických a aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním doktorské disertační práce student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného programu.

Program Kybernetika zahrnuje použití kybernetického přístupu při analýze, modelování a simulaci a návrhu systémů. Dále aplikuje teoretické poznatky z kybernetiky do dalších oblastí. Technická kybernetika jako hlavní aplikační oblast zahrnuje:

- Dynamické systémy: řídicí systémy se zpětnou vazbou, stavový, stochastický a fuzzy popis systémů, řídcí algoritmy, vestavěné a distribuované řídicí systémy, aj.
- Přenos informace: přenos a zpracování signálů, senzorika, měřicí a informační systémy, průmyslové sítě, informační entropie, kapacita komunikačního kanálu, aj.
- Umělá inteligence: strojové vnímání a učení, multi-agentní systémy, robotika, modelování a navrhování neuronových sítí pro řídicí systémy, vazba člověk-stroj, expertní systémy, aj.
- Informační technologie pro řídicí systémy: operační systémy reálného času, navrhování softwaru pro práci v reálném čase, SCADA systémy reálného času, software pro komunikace v reálném čase, aj.

Program je sestaven tak, aby umožňoval i studium v jiných aplikačních oblastech kybernetiky, které jsou založeny na koexistenci elektrotechniky, informatiky a výpočetní matematiky na FEI a které zasahují do mnohých oblastí lidské činnosti, jako např. Biokybernetika: modelování a simulace fyziologických dějů, měření, přenos, zpracování a senzorika biologických signálů a dat, návrh hardwaru a softwaru pro zdravotnické systémy, aj. Další aplikační oblasti jsou biomedicínská technika, management (teorie řízení), dále také informatika, bioinformatika, stochastické modelování s využitím vyspělých statistických metod, apod.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent programu Kybernetika má hluboké a systematické znalosti kybernetických principů, přístupů a postupů. Rozsah těchto znalostí odpovídá soudobému stavu poznání - má hluboké a systematické znalosti z teorie, konceptů a metod používaných v kybernetice, které jsou v popředí poznání této vědecké disciplíny na mezinárodní úrovni. Je schopen porozumět výzkumným problémům na pomezí různých aplikací kybernetiky a jiných vědeckých disciplín, programů či oborů.

Odborné dovednosti absolventa

Navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v kybernetice způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem, rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody kybernetiky včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent doktorského programu Kybernetika je schopen vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání, plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat zdroje pro jejich uskutečnění, je schopen samostatného řešení složitého etického problému při vlastní tvůrčí činnosti, je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru kybernetika ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Kybernetika bude schopen provádět tvůrčí vědeckou práci na pomezí technické kybernetiky a jiných přidružených oborů, na bázi aplikované kybernetiky, přičemž může využívat nejnovější metodické nástroje a optimalizační postupy, které byly vyvinuty v poslední době, zejména v oblasti matematiky, aplikované matematiky a umělé inteligence.

Příklady pozic, v nichž může nový absolvent najít uplatnění:

Vědecko-výzkumný pracovník, podílející se na špičkovém výzkumu v národních i nadnárodních projektech, řídicí pracovník ve firemním výzkumu, reagujícím na potřeby trhu a posledního vývoje v oblasti kybernetiky a aplikované kybernetiky, manažer v oblasti nové zdravotnické techniky ve fakultních nemocnicích a zdravotních ústavech, lektor a garant adekvátních vysokoškolských předmětů, atd.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0714D150001
Název česky Kybernetika
Název anglicky Cybernetics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Klíčová slova řídicí systém se zpětnou vazbou
modelování a simulace systémů a procesů
teorie řízení
automatizace, řízení a robotika
teorie a přenos informace