Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika

Informace pro uchazeče

Matematika je všude kolem nás, je jí plný svět,
k popisu, co vás naučíme, nestačí pár vět.
Čím jedinečný je náš obor, jehož se mnozí bojí?
Tím, že se v něm matematika s informatikou pojí.
Od problému k řešení s důrazem na praxi je jeho mottem,
setkáte se zde se skvělým kolektivem, zajímavou prací i potem.
Inženýrskou formulací začíná první krok pochopení,
řekněme si, bez čeho numerických simulací není.
Bez matematické analýzy, diferenciálních rovnic a pravděpodobnosti,
matematické modely obtížně vytvářely by se dosti.
S pomocí numerické analýzy, lineární algebry a superpočítání
naprogramujete řešiče miliard rovnic, které pak budou k mání
inženýrům by mohli optimalizovat své výrobky, spolehlivost i řídící procesy,
pojďte studovat v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika a staňte se esy!

Popis programu

Cílem doktorského studijního programu je připravovat vysoce kvalifikované odborníky, kteří mají přehled o výsledcích svého oboru, jejich významu pro řešení praktických problémů, a jsou schopni aktivně rozvíjet svůj obor. Studenti budou též využívat specifické možnosti pracoviště, zejména kontaktu s inženýrským výzkumem, blízkosti Národního superpočítačového centra, lokálního průmyslu, a lokálních softwarových firem. Předpokládá se rovněž zapojení do mezinárodního výzkumu, a to na základě vlastních kontaktů a projektů s využitím kontaktů spolupracujících pracovišť. Pracoviště je v současné době zapojeno ve spolupráci s předními českými pracovišti do projektu postgraduální školy a podílí se na organizaci pravidelných zimních škol.

Studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika kombinuje studium a aktivní práci v oblasti matematiky s řešením problémů, které jsou motivovány potřebami praxe, využívají nové možnostmi výpočetní techniky a reagují na pokrok v oblasti aplikované matematiky. Předpokládá se, že dizertační práce budou obsahovat nové teoretické výsledky nebo nové algoritmy, jejichž efektivita bude ověřena numerickými experimenty a/nebo řešením praktických problémů.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu mají po absolvování hluboké a systematické znalosti a porozumění aplikované matematiky a informačních technologií v rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání na mezinárodní úrovni. Získají též praktické znalosti aplikované matematiky současně s vybranými oblastmi aplikací. Znalosti matematiky získané v doktorském studiu jsou i vhodnou teoretickou průpravou k práci v jiných oborech vyžadujících hluboké znalosti matematiky, jako strojnictví, medicína, či elektrotechnika.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi studijního programu při absolvování umí tvůrčím způsobem komplexně řešit nové problémy. Absolventi umí vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání a zařadit je do kontextu současných znalostí. Jsou schopni rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně pochopení jejich významu v širším kontextu.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni se samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech s přihlédnutím k širším společenským důsledkům, vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky. Mají komunikační schopnosti, které jim umožní vystihnout podstatu problému, srozumitelně shrnout své názory a vystihnout povahu odborných problémů, prezentovat vlastní odborné názory odborníkům i širší veřejnosti v alespoň jednom cizím jazyce, zpravidla v angličtině.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní zejména ve výzkumných odděleních softwarových a průmyslových firem, ve vědeckých institucích, případně na vysokých školách. V okolí Ostravy se jedná zejména na př. o Tieto, Národní superpočítačové centrum, Ústav geoniky AV ČR, atd.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0541D170005
Název česky Výpočetní a aplikovaná matematika
Název anglicky Computational and Applied Mathematics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
Klíčová slova statistika
matematické modelování a HPC
matematická a funkcionální analýza
variační metody a MKP
metody optimalizace