Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské programy

Aplikovaná elektronika
Cílem studia v tříletém bakalářském programu Aplikovaná elektronika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektrotechniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu elektrotechnických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu.
Zjistěte více
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika na VŠB - TU Ostrava nabízí nejen široké teoretické znalosti v oblasti fyziky, ale hlavně praktické zapojení do práce ve firmách. Součástí studijních plánů jsou praxe ve firmách svázaných s vědeckovýzkumnými zaměřeními klíčových odborníků Katedry fyziky FEI VŠB - TU Ostrava. Na problematiku těchto firem jsou také navázána témata kvalifikačních prací. Experimentální část kvalifikační (bakalářské) práce tak studenti řeší přímo v příslušné firmě, která má zájem na tom, aby se...
Zjistěte více
Automobilové elektronické systémy
Obor se zaměřuje zejména na oblast automobilových elektronických systémů (AES) s ohledem na hardwarovou architekturu AES jako jsou návrh a vývoj hardware, reversní inženýrství a další, měření a testování AES, softwarové prostředky AES (vývoj software, softwarové procesy, programování, zpracování dat a další), metody počítačové bezpečnosti a spolehlivosti AES, řízení kvality při vývoji AES, softwarová kvalita AES. Při výuce je kladen důraz na praktickou část výuky, která je podstatnou částí při...
Zjistěte více
Biomedicínská technika
Studijní program Biomedicínská technika je 3 letý studijní program, jehož absolventi získávají akreditace ministerstva školství a současně akreditace ministerstva zdravotnictví - absolventi se tedy stávají zdravotnickým nelékařský pracovníkem.

Studijní program je zaměřen do oblasti biomedicínského inženýrství, které spojuje vědy inženýrské a lékařské, proto část výuky zajišťuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

Absolventi mají dobré znalosti v oblasti elektroniky, počítačových...
Zjistěte více
Biomedicínské asistivní technologie
Asistivní technologie jsou komplexní technická řešení, která usnadňují život osobám se speciálními potřebami, vyššími nároky na ošetřovatelskou péči a seniorům s cílem dosáhnout co nejvyšší autonomie v jejich každodenních životech. Současně jsou to také zařízení pro medicínu na dálku a nositelné prostředky umožňující sledování zdravotního stavu a aktivního životního stylu. Studijní program proto kombinuje znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, lékařské techniky, telemedicíny,...
Zjistěte více
Elektroenergetika
Cílem studia tříletého bakalářského programu Elektroenergetika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektroenergetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi, a zároveň jej připravit na magisterské studium. Obor je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, při němž se využívají soudobé poznatky a metody daného oboru z oblasti výroby elektrické energie z klasických i obnovitelných zdrojů, přenosu a rozvodu...
Zjistěte více
Informatika
Absolvent bakalářského programu Informatika je profesionál se znalostmi a dovednostmi, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a které mu poskytují velmi dobrou orientaci na vyvíjejícím se trhu práce. Ve výuce je velmi pečlivě vyvážen poměr mezi znalostmi a dovednostmi, a to i s ohledem na individuální zájem studenta. I přesto, že se stále objevují a prosazují nové technologie, odborné zázemí absolventa bakalářského studia poskytuje vynikající potenciál dalšího odborného růstu...
Zjistěte více
Mobilní technologie
Mobilní technologie jsou jediným studijním programem tohoto typu v ČR i SR! Absolvent tohoto studijního programu se stane odborníkem v oblasti mobilních komunikací, naučí se vyvíjet a optimalizovat aplikace do koncových mobilních zařízení a porozumí moderním technologiím mobilních komunikačních sítí. Po studiu bude schopen samostatně navrhovat, provozovat, modifikovat a optimalizovat moderní rádiové sítě a orientovat se v technickém i legislativním provozu komunikačních sítí.

V průběhu tohoto...
Zjistěte více
Počítačové systémy pro průmysl 21. století
Cílem studia ve studijním programu Počítačové systémy pro průmysl 21. století je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro všechny oblasti moderního průmyslu, kde jsou využívány počítačové systémy. Během studia posluchač získá solidní teoretické základy a zejména praktické znalosti a dovednosti, umožňující jeho bezprostřední uplatnění v praxi. Absolvent má také možnost pokračovat ve stejnojmenném studijním programu magisterském nebo v některém magisterském programu příbuzném....
Zjistěte více
Projektování elektrických systémů a technologií
Tento unikátní v ČR, SR, ale i v EU jediný studijní program byl koncipován v úzké spolupráci s praxí a požadavky na znalého a široce odborně vzdělaného absolventa. Jeho znalosti a dovednosti mu umožní bez problémů nastoupit k výkonu povolání, případně pokračovat ve stejnojmenném navazujícím studiu či v programech příbuzných.
Zjistěte více
Řídicí a informační systémy
Bakalářský studijní program Řídicí a informační systémy má za cíl poskytnout absolventům vzdělání, které je nezbytné pro zajištění dnes tolik žádané automatizace, digitalizace výroby a robotizace ve firmách v průmyslu i dalších oblastech lidské činnosti. Digitalizace průmyslu je klíčový trend, na který jsou absolventi programu dobře připraveni. Získávají odbornou způsobilost pro uplatnění v celé řadě těchto firem, a to jak inženýrských, které se vyvíjejí a dodávají automatizaci, robotiku, měřicí...
Zjistěte více
Telekomunikační technika
Absolventi bakalářského studijního programu Telekomunikační technika se stanou odborníky v oblasti telekomunikací, porozumí technologiím komunikačních sítí používaných v současnosti, budou schopni samostatně navrhnout a spravovat komunikační sítě všech typů, naučí se orientovat v technickém i legislativním provozu komunikačních sítí a budou uvedeni do “internetu všeho”.
Naučíme vás to, co jinde ne: Bezpečně komunikovat, přenášet data kabelem i vzduchem, komunikovat světlem, zpracovávat signály,...
Zjistěte více
Výpočetní a aplikovaná matematika
Studijní program výborně kombinuje matematiku s informatikou s důrazem na její aplikace. Studiem různých oblastí matematiky (matematické analýzy, numerických metod, statistiky nebo diskrétní matematiky) si studenti prohloubí logické uvažování a tvůrčí myšlení. Informatika pak pomůže s porozuměním podstaty algoritmů využívaných ve výpočetních systémech a moderních technologiích. Studenti se naučí nebát se složitých úloh a získají schopnost rozložit reálné problémy na dílčí části, ty vyřešit a...
Zjistěte více