Akademický senát fakulty je vedle děkana, vědecké rady a disciplinární komise fakulty jedním ze samosprávných akademických orgánů fakulty. Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky se skládá z akademické komory, kterou tvoří akademičtí pracovníci fakulty (tj. např. profesoři, docenti) a ze studentské komory, kterou tvoří studenti (všech studijních programů). Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Funkční období senátu je tříleté.

Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana, proděkanů a vedoucích kateder.
Senát se v souladu s vysokoškolským zákonem např.

  • usnáší o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce
  • schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
  • schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti fakulty vypracovaný v
  • souladu s dlouhodobým záměrem vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty
  • se vyjadřuje k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě

Studentská komora AS je tady především proto, aby hájila požadavky, připomínky a návrhy studentů a zlepšovala tak kvalitu výuky na fakultě.

Zápisy z jednání akademického senátu (zápisy AS FEI od akademického roku 2015/16 jsou dostupné na INNET).


Zaměstnanecká komora

předseda akademického senátu fakulty
 
doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
e-mail: eduard.sojka@vsb.cz
místnost: EA 410
telefon: +420 597 325 860
fax: +420 596 919 597
 
místopředseda akademického senátu fakulty
 
doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
e-mail: radek.martinek@vsb.cz
místnost: EA 307
telefon: +420 597 325 995
fax: +420 596 919 597
 
ostatní členové senátu
 
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
e-mail: roman.sebesta@vsb.cz
místnost: EA 239
telefon: +420 597 325 831
fax: +420 596 919 597

Ing. Richard Velička, Ph.D.

e-mail: richard.velicka@vsb.cz
místnost: EA 313
telefon: +420 597 325 854
fax: +420 596 919 597

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
e-mail: radoslav.fasuga@vsb.cz
místnost: EA 436
telefon: +420 597 325 892
fax: +420 596 919 597

Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
e-mail: radovan.hajovsky@vsb.cz
místnost: EA 342
telefon: +420 597 325 859
fax: +420 596 919 597

doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
e-mail: petr.kovar@vsb.cz
místnost: EA 536
telefon: +420 597 325 972
fax: +420 596 919 597

Ing. Jana Nowaková
e-mail: jana.nowakova@vsb.cz
místnost: EA 442
telefon: +420 597 325 908
fax: +420 596 919 597

 

Studentská komora

předseda studentské komory akademického senátu
  
Bc. Eduard Kubanda
e-mail: eduard.kubanda@vsb.cz
 
další členové
 
Ing. Michaela Bailová
e-mail: michaela.bailova@vsb.cz

Ing. Radana Kahánková
e-mail: radana.kahankova@vsb.cz

Ing. Samuel Przeczek
e-mail: samuel.przeczek@vsb.cz

Ing. Petr Chamrád
e-mail: petr.chamrad@vsb.cz