Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum atmosférických vlivů na přenosy v rádiovém kanálu.
Code
SP2014/72
Summary
Tento projekt je zaměřen na výzkum atmosférických vlivů na kvalitativní parametry přenosu rádiového signálu. V dnešní době sofistikovaná modulační schémata umožňují několikanásobně zvýšit přenosovou rychlost oproti rychlosti modulační. Modulační rychlost je fyzikálně limitována šířkou frekvenčního pásma a kvalitou kanálu vyjádřenou odstupem nosného signálu od šumu. Přenosovou rychlost pak ovlivňuje zvolené modulační schéma. Cílem projektu je nalezení závislostí mezi impulzní odezvou rádiového kanálu, zvoleným modulačním schématem, přenosovou rychlostí a aktuálními atmosférickými podmínkami v lokalitě se silným průmyslovým znečištěním. Projekty řešené v předchozích letech ukázaly souvislost mezi atmosférickými vlivy a přijímanou úrovní rádiového signálu, přenosovou rychlostí či bitovou chybovostí. Zkoumané technologie (GSM, UMTS, DVB-T, WiFi) však používají fundované samoopravné kódy, které vlivy vnějších podmínek působících na přenášený signál minimalizují. To je nepochybně užitečné z hlediska koncového uživatele. Pro posouzení vlivu atmosférických podmínek na rádiový kanál jako přenosové médium je však vhodné sledovat samotný signál na úrovni fyzické vrstvy. Popis rádiového kanálu pomocí impulzní odezvy, resp. přenosu umožní vytvoření modelu tohoto kanálu v závislosti na aktuálních atmosférických vlivech. Pro provozovatele telekomunikačních systémů by bylo možné po vytvoření tohoto modelu do systému implementovat funkci adaptace systému aktuálním podmínkám. V projektu bychom proto rádi navázali a rozšířili výsledky předchozích projektů o měření signálů na kmitočtech v bezlicenčním pásmu, ale blízkých kmitočtům komerčně používaných technologií: -GSM – 900 MHz, 1800 MHz. -mikrovlnné spoje v pásmech 10 a 23 GHz. V další části projektu se budeme zabývat analýzou vlivu bezpečnostních mechanismů (IPSec, MPLS VPN, OpenSSL, OpenVPN) na kvalitu Triple Play služeb. Vyhodnocení jednotlivých služeb pomocí objektivních metod jako je E-model, SSIM a PSNR nebo propustnosti při datové službě poskytne možnost porovnání vhodnosti jednotlivých bezpečnostních nástrojů na přenos multimediálních služeb z hlediska bezpečnosti a dosahované kvality služby. Dalším cílem projektu je výzkum degradace kvality videa způsobené různými zpožděními paketů během přenosů (tzv. out of order data). Pro hlas je tato problematika již podrobně zpracována, v oblasti videa je tato problematika opomíjena.
Start year
2014
End year
2014
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back