Skip to main content
Skip header
Title
SGS 2 KAM 2021
Code
SP2022/6
Summary
Projekt SGS navazuje jednak na systematický výzkum odborné skupiny "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" Katedry aplikované matematiky, ale také na výzkum v oblasti optimalizací, kontaktních úloh a teorie grafů. Výzkumná skupina "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" se zabývá tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti. Zejména byla pozornost věnována výzkumu v oblasti teorie obnovy, stochastickému modelování a optimalizaci údržbových procesů (modely pro údržbu v pevných kalendářních časech) a výzkumu v oblasti Bayesovy indukce (výzkum vlastností Bayesových estimátorů parametrů při různých modelech stárnutí). V roce 2022 naváže na výsledky dosažené v letech 2020 a 2021, kdy byly vyvinuty a publikovány nové údržbové modely (například model dvoufázové poruchy s plovoucími inspekčními časy, na rozdíl od dosavadních kalendářních inspekcí) se zahrnutím různých reálných procesů stárnutí. V oblasti Bayesovy teorie odhadu byla pozornost zaměřena na modely se směsovou hazardní funkcí s akcentem na Weibullovo rozdělení, na simulační metody na bázi MCMC (Markov Chain Monte Carlo), na porovnání klasické a Bayesovy indukce, efektivní výpočetní metody v tradiční teorii odhadu (např. implementace CE (Cross Entropy) metody při optimalizaci MLE (metoda maximální věrohodnosti)). Řešitelé projektu dále budou pokračovat ve výzkumu založeném na datech získaných díky spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě a dalšími lékařskými pracovišti. V oblasti optimalizace se v roce 2022 budeme dále zabývat využitím optimalizačních metod v oblasti robotiky. Zde se zaměříme na seřízení průmyslových produktů pomocí seřizovacích šroubů a polohování průmyslové kamery. Další oblastí výzkumu, na kterou se zaměříme, je řešení úloh tvarové optimalizace pro proudění. V oblasti diskrétní matematiky budeme pokračovat ve zkoumání grafových ohodnocení, zejména rozvrhování neúplných turnajů, propojení grafových ohodnocení a 1-faktorizací úplných i neúplných grafů, dekompozic kompletních grafů na bipartitní nesouvislé grafy a implementace heuristického algoritmu pro optimalizace minimálního nejvyššího odchozího stupně v orientaci grafu.
Start year
2022
End year
2022
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Workflow pro SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back