Skip to main content
Skip header
Title
SGS 2 KAM 2023
Code
SP2023/011
Summary
Projekt SGS navazuje jednak na systematický výzkum odborné skupiny "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" Katedry aplikované matematiky, ale také na výzkum v oblasti optimalizací, kontaktních úloh a teorie grafů. Výzkumná skupina "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" se zabývá tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti. V roce 2023 chceme navázat na výsledky dosažené v předchozích letech, kdy byla vyvíjena a publikována metodika pro optimalizaci údržbových procesů s nedokonalou údržbou s ohledem na minimalizaci nepohotovosti a nákladů na tuto údržbu. V oblasti Bayesovy teorie odhadu byla pozornost zaměřena na simulační metody na bázi MCMC (Markov Chain Monte Carlo) a na aplikaci Bayesovy indukce. Řešitelé projektu dále budou pokračovat ve výzkumu založeném na datech získaných díky spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě a dalšími lékařskými pracovišti. V oblasti optimalizace se v roce 2023 budeme, stejně jako dříve, zabývat využitím optimalizačních metod v oblasti robotiky a řešením úloh tvarové optimalizace pro proudění. V oblasti diskrétní matematiky chceme navázat na předchozí výzkum, kdy jsme se věnovali hledání grafových ohodnocení digrafů a využití metod diskrétní matematiky pro distribuci rozsáhlých výpočtů na jádra superpočítače.
Start year
2023
End year
2023
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back