Skip to main content
Skip header
Title
Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG
Code
FW03010392
Summary
Prvnı́m cı́lem projektu je vývoj nové softwarové/hardwarové platformy pro rozvoj v oblasti neinvazivnı́ho monitorovánı́ plodového elektrokardiogramu (NI-fEKG). Navržená platforma modulárnı́ho systému bude kompatibilnı́ s dnešnı́mi technologiemi NI-fEKG použı́vanými v klinické praxi. Vyvinutá technologie bude představovat spojenı́ námi vyvinutého softwarového řešenı́ s unikátnı́m prototypem fantomu sloužı́cı́ k modelovánı́ elektrické aktivity srdce plodu a matky včetně rizikových stavů, různých poloh a gestačnı́ho stářı́ plodu, děložnı́ch kontrakcı́, vı́cečetné těhotenstvı́ apod. Technologie fantomu představuje nezbytný stupeň pro realizaci prototypu domácı́ho monitoru NI-fEKG, který představuje druhý cíl tohoto projektu.
Start year
2021
End year
2024
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
TREND (2020-2027)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back