Skip to main content
Skip header
Title
MR relaxometrické stanovení míry postižení bazálních ganglií u novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií
Code
FW06010498
Summary
Cílem projektu je podpora diagnostiky postižení centrální šedé hmoty mozkové z obrazů magnetické rezonance. Dílčím výstupem projektu bude hardwarové řešení monitorovacího systému ve formě senzorického lehátka. Dalším výstupem bude SW aplikace, která bude umožňovat ovládání monitorovacího systému a zpracování snímaných biosignálů v reálném čase. Tyto nástroje umožní monitoraci pohybu vyšetřovaného novorozence a získání kvalitnějších snímků při snížení potřebného vyšetřovacího času. Dalším výstupem bude softwarová nástroj pro podporu diagnostiky umožňující kvantitativní sledování a automatické hodnocení progrese postižení v čase pomocí algoritmů na bázi umělé inteligence. Dílčí výsledky projektu budou prezentovány na mezinárodních konferencích a publikovány v impaktovaných časopisech.
Start year
2023
End year
2027
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
Program TS
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back