Skip to main content
Skip header
Title
TITSMPO116 Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive
Code
TITSMPO116
Summary
Cílem projektu bude návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělání pro automobilový průmysl. Tento rámec bude vytvořen na základě provedeného výzkumu a rešerše strategických dokumentů. Konkrétnější cíle projektu jsou následující: 1. Analyzovat potřebné kompetence absolventů VŠ (odborné znalosti, odborné dovednosti) s ohledem na budoucí trendy v sektoru automotive a navrhnout doporučení pro profily absolventa bakalářského, navazujícího magisterského, doktorského studijního programu (profesní i akademické). 2. Analyzovat stávající profily absolventů vysokých škol, které nabízejí studijní programy uplatnitelné pro sektor automotive. Předmětem analýzy bude identifikace stávajících kompetencí a jejich soulad s budoucími trendy. 3. Vytvoření strategického rámce, který bude obsahovat zejména: - Doporučení pro inovace stávajících studijních programů technických fakult VŠ pro zajištění souladu s potřebami sektoru automotive - Posouzení a návrh pro případnou revizi nařízení vlády č. 275/2016 o oblastech vzdělávání s ohledem na budoucí potřeby sektoru automotive. - Doporučení pro vznik nových perspektivních studijních programů (SP) a specializací v rámci stávajících SP., včetně doporučení pro zařazení nových předmětů do výuky v souladu s aktuálním a budoucím technickým a technologickým vývojem v automobilovém průmyslu (trvale udržitelný rozvoj a green deal, elektromobilita, autonomní řízení, digitalizace, mobilita jako služba/sdílená mobilita, atd.), včetně doporučení na infrastrukturní vybavení technických fakult VŠ pro naplnění tohoto cíle. - Navrhnout systém podpory pro zavádění programů celoživotního vzdělávání na VŠ pro oblast automobilového průmyslu. - Návrh vhodného systému spolupráce mezi vysokými školami a automobilovým sektorem na realizaci studijního programu, včetně finančního a infrastrukturního podpory ze strany MŠMT, MFČR a automobilového průmyslu.
Start year
2022
End year
2024
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
BETA2
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back