Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra elektrotechniky nabízí zájemcům výuku v ČR unikátním bakalářském studijním programu Projektování elektrických systémů a technologií, zaměřeném na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků nejen s potřebnými znalostmi z daného oboru, ale i se základními znalostmi technicky příbuzných oborů včetně jejich seznámení s legislativním systémem, nařízeními a s předpisy pro bezpečné navrhování, výrobu a provozování elektrických zařízení.

Na bakalářské studium navazuje navazující magisterský studijní program (titul Ing.) Projektování elektrických systémů a technologií. Je určen pro absolventy výše uvedeného bakalářské ho studia stejně jako pro zájemce, kteří absolvovali příbuzný bakalářský nebo magisterský obor na naší či jiné univerzitě.

Absolvent tohoto programu je schopen samostatně analyzovat různá zadání, navrhovat řešení pro projektovou dokumentaci, komunikovat odbornou problematiku se zadavatelem a realizátory, vytvořit vlastní projektovou dokumentaci na požadované SW platformě a být i schopen projekt prezentovat a obhajovat zadavateli ve všech jeho fázích. U realizačních projektů bude schopen vést projektované dílo ve výstavbě, řídit uvádění technologie do provozu, zajišťovat servisní činnosti a případně zaškolovat odbornou obsluhu. Po absolvování příslušné doby praxe a splnění legislativních požadavků může získat oprávnění autorizovaného inženýra.

Katedra elektrotechniky současně působí při pedagogické a vědecké přípravě studentů FEI všech stupňů a to dominantně především v:

  • oblastech teoretické elektrotechniky a diagnostiky výkonů,
  • analýzy a měření výkonů a ztrát elektrických pohonů a jejich komponent, včetně působení negativních vlivů,
  • modelování fyzikálních polí,
  • šíření elektromagnetických vln a antén,
  • moderních zesilovacích struktur,
  • elektroenergetiky v dopravě,
  • prevence rizik a bezpečnosti při práci s elektrickým proudem,
  • zpracování biosignálů a hlasových signálů, atd.

Kolektiv pracovníků naší katedry také garantuje a historicky zajišťuje komplexní výuku elektrotechnických a bezpečnostních předmětů všech stupňů a forem na ostatních technických fakultách VŠB-TU, včetně jejich 6 dislokovaných pracovišť v ČR.