Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj a výzkum algoritmů pro service-oriented gateway experimentálních vozidel využívající cloud computing I
Code
SP2023/053
Solver
Solution period
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Summary
Na Katedře elektroniky (FEI, VŠB-TUO) naváže odborná skupina „Automobilové elektronické systémy a výkonová elektronika“ na dosažené výsledky řešení SGS z předchozích let a v roce 2023 se bude zabývat rozvojem řešené problematiky směrem k využití, zpracování a přenosu dat z automobilových systémů pro další zpracování mimo vozidlo. Dále s výzkumem v oblasti nových aplikací a algoritmů pro zpracování těchto dat. Tato první fáze projektu bude mít za cíl především vývoj samotné platformy service-oriented gateway a implementaci do experimentálního vozidla katedry, výběr vhodných dat pro zpracování a logování. Dalším cílem bude návrh koncepcí aplikací pro tuto platformu s ohledem na výzkumný záměr. Předkládaný projekt navazuje na vývoj testovací platformy autonomně řízeného vozidla a výzkum metod řízení elektronických systémů vozidla, resp. vozidel, které již jsou ve vlastnictví řešitelského pracoviště a byly připraveny v rámci předcházejících projektů. Díky získaným poznatkům při vývoji již zmiňované platformy, bude snazší identifikovat vhodné oblasti a data pro další výzkum v rámci tohoto výzkumného záměru. Projekt se zaměří na vývoj programovatelné platformy service-oriented gateway pro vozidla připojená k internetu. Na základě získaných kompetencí bude možné v budoucích fázích projektu tuto platformu využít a implementovat do reálného experimentálního vozidla se spalovacím, elektrickým, nebo hybridním pohonem. Přínos této platformy bude především v možnostech výzkumu koncepcí nových aplikací pro OTA služby. V rámci řešení (viz Cíle a milníky projektu) vznikne platforma pro service-oriented gateway, která umožní implementaci jednotlivých služeb a funkčních algoritmů, které budou předmětem výzkumných aktivit tohoto a dalších navazujících projektů. Výstupy projektu tak budou reálně ověřeny a otestovány přímo na vozidle formou jízdní zkoušky. Především u jednotlivých aplikací pro tuto platformu vidíme velký potenciál ve výzkumných možnostech a následné publikaci výsledků projektu.
Team of the project
Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Ing. Tomáš Klein, Ph.D.
Ing. Tomáš Harach, Ph.D.
Ing. Petr Krupa
Ing. Joy Jason Ligori
Ing. Miroslav Wondra
Bc. Josef Drozd
Ing. Josef Brož
Bc. Pavol Slíž
Bc. Ladislav Junker
Ing. Jan Hradílek
Pavel Kempný
Goal of the project
Projekt se zaměřuje na dva hlavní cíle. Prvním hlavním cílem je vývoj programovatelné platformy pro service-oriented gateway experimentálních vozidel využívající cloud computing (experimentální vozidla připojená k internetu). Na základě získaných kompetencí proběhne příprava platformy a její implementace do experimentálního vozidla. S využitím této platformy bude možné realizovat další navazující činnosti. Dalším hlavním cílem projektu, který kooperuje s prvním cílem, je výzkum v oblasti OTA služeb, které mohou přinést zajímavé řešení pro řízení a správu elektronických systémů moderních vozidel. Výzkumem algoritmů a funkčních řešení pro testovací vozidla, které budou ověřeny reálným experimentem, vznikne prostor pro proof-of-concept řešení nových aplikací uplatnitelných v moderních automobilech. Součástí druhého cíle je vývoj v oblasti zpracování dat formou cloudového řešení. Všechny hlavní cíle budou řešeny především se zaměřením na testovací vozidla a jejich online služby.
Dílčí cíle projektu
C1. Studie State-of-the-Art v oblasti připojení vozidel k internetu, komunikačních bran a OTA služeb.
C2. Studie State-of-the-Art v oblasti cloudových služeb a aplikací pro automobily.
C3. Návrh programovatelné platformy pro service-oriented gateway pro experimentální vozidla.
C4. Implementace do konkrétního experimentálního vozidla za účelem oživení a ověření správnosti návrhu programovatelné platformy.
C5. Testovací jízdy se záznamem jízdních dat vozidla.
C6. Vyhodnocení zaznamenaných dat z vývojové platformy za účelem výběru vhodných dat pro odesílání do cloudových aplikací.
C7. Příprava podkladů pro výzkum v oblasti OTA služeb pro testovací vozidla.
C8. Publikace dílčích výsledků na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
26800,- 26760,-
1.1. Wages 20000,- 20000,-
1.2. Insurance 6800,- 6760,-
2. Grant 188000,- 188000,-
3. Supplies 71849,- 94066,-
4. Property 0,- 0,-
5. Services 40000,- 889,-
6. Trips 0,- 16934,-
7. Additional 36294,- 36294,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 362943,-
Total approved 362943,-
Total 362943,- 362943,-
Back