Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra aplikované elektroniky garantuje výuku v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech Aplikovaná elektronika a Automobilové elektronické systémy a v doktorském studijním programu Elektrotechnika. V rámci garantovaných studijních programů pro oblast aplikované elektroniky probíhá výuka v předmětech zaměřených na analogovou techniku, výkonovou elektroniku, elektrické regulované pohony a mikroprocesorovou techniku. Pro oblast automobilové elektroniky jsou to předměty se zaměřením na modelování a simulace automobilových systémů, senzorických systémů, automobilové elektroniky a diagnostiky. Při studiu se taktéž uplatňuje projektově orientovaná výuka.

Představení bakalářských studijních programů AEL a AES

Bakalářské studium

Aplikovaná elektronika

Cílem studia v tříletém bakalářském programu Aplikovaná elektronika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektrotechniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu elektrotechnických programů nebo jiných příbuzných magisterských studijních programů.

Automobilové elektronické systémy

Program se zaměřuje zejména na oblast automobilových elektronických systémů (AES) s ohledem na hardwarovou architekturu AES jako jsou návrh a vývoj hardware, reversní inženýrství a další, měření a testování AES, softwarové prostředky AES (vývoj software, softwarové procesy, programování, zpracování dat a další), metody počítačové bezpečnosti a spolehlivosti AES, řízení kvality při vývoji AES, softwarová kvalita AES. Při výuce je kladen důraz na praktickou část výuky, která je podstatnou částí při projektově orientované výuce (zejména od třetího semestru) a při realizaci bakalářských prací v návaznosti na průmyslovou praxi.

Navazující magisterské studium

Aplikovaná elektronika

Magisterský studijní program Aplikovaná elektronika je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v dílčích oblastech elektrotechniky, mezi které patří průmyslová elektronika, výkonová elektronika a elektrické pohony. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailnější seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma diplomové práce. Magisterské studium umožňuje studentům navázat na příbuzné bakalářské studijní programy, které jsou nabízeny na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a na jiných vysokých školách.

Automobilové elektronické systémy

Na základě požadavků odborné praxe z oblasti automobilového průmyslu, především na úroveň a rozsah znalostí, je cílem tohoto programu stabilně vychovávat absolventy se znalostí pokročilých hardwarových struktur a softwarových řešení automobilových elektronických systémů. Silné požadavky jsou také na znalosti specifických softwarových prostředků, využívaných při vývoji těchto systémů. Odborné předměty jsou tak koncipovány s ohledem na nezbytné znalosti a požadavky odborné praxe. Výuka je koncipována jako projektově orientovaná, což znamená, že studenti budou v rámci studijních skupin řešit konkrétní zadání definované partnery z průmyslu. Řešení projektů v magisterském studijním programu bude probíhat také na pracovištích partnerů. Zejména hovoříme o odděleních vývoje a testování.

Doktorské studium

Elektrotechnika

Doktorský studijní program Elektrotechnika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v různých dílčích oblastech elektrotechniky, mezi které patří průmyslová elektronika, automobilová elektronika, výkonová elektronika, elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailní seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma doktorské disertační práce. Doktorské studium umožňuje studentům navázat na magisterské studijní programy, které jsou nabízeny na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.