Skip to main content
Skip header

Ph.D. degree - Electrical Power Engineering

2021

 • Ing. Pavel Valíček: Snižování energetické náročnosti vnitřních osvětlovacích soustav
 • Ing. Richard Baleja: Návrh metodiky pro měření VO v oblasti mezopického vidění
 • Ing. Ibrahim Salem Jahan: Control System for Electrical Power Grids with Renewables using Artificial Intelligence Methods
 • Ing. Martin Král: Malé vodní elektrárny ve vodárenském systému

2019

 • Ing. Ivan Šperlín: Regulace napětí a jalového výkonu v distribuční soustavě vn
 • Ing. Michal Špaček: Výzkum využití biomasy jako akumulační zdroj energie s aplikací na řízení kogeneračních jednotek

2018

 • Ing. Tomáš Mozdřeň: Problematika optimalizačních modelů elektroenerge­tických sítí
 • Ing. Jakub Kosmák: Optimalizace Off-Grid systému z hlediska kvality elektrické energie a její predikce
 • Ing. Jan Fulneček: Identifikace obrazců částečných výbojů VN izolačních systémů
 • Ing. Dung Vo Tien: Improving Quality of Electric Power Supply
 • Ing. Maroš Ďurica: Dimenzování pevných trakčních zařízení – energetické výpočty

2017

 • Ing. Petr Rozehnal: Kvalita napětí v distribučních sítích
 • Ing. Jan Šumpich: Optimalizace energetické náročnosti osvětlovacích soustav v závislosti na denním světle
 • Ing. Zbyněk Carbol: Vývoj metodik a nástrojů pro optimalizaci svítidel na bázi LED

2016

 • Ing. Martin Smoček: Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu
 • Ing. Jan Vaculík: Výzkum akumulace energie získané z obnovitelných zdrojů
 • Ing. Jiří Drholec: Využití databází v procesu zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie
 • Ing. Jiří Janša: Energetické problémy bioplynových elektráren

2015

 • Ing. Jan Šrámek: Energetické problémy vytápění
 • Ing. Zdeněk Bláha: Osvětlování konfliktních oblastí v dopravě
 • Ing. Radim Čumpelík: Analýza vývoje parametrů kvality elektrické energie
 • Ing. Jakub Vramba: Vývoj koncepce chránění pro Off-Grid systém
 • Ing. Jindřich Stuchlý: Vývoj aktivního systému řízení pro energetické jednotky
 • Ing. Pavel Svoboda: Zemní proudová pole v okolí elektrizovaných drah

2014

 • Ing. Bogdan Fukala: Analýza vlivů nesymetrické a nelineární zátěže na energetickou napájecí soustavu
 • Ing. Jiří Šoltys: Optimalizace plánovaných odstávek v distribučních sítích
 • Ing. Marián Uher: Optimalizace provozu sítí s obnovitelnými zdroji s využitím dynamického modelu
 • Ing. Tomáš Šumbera: Výzkum vlivů větrných elektráren a solárních elektráren na elektrizační soustavu

2013

 • Ing. Petr Závada: Návrh metodiky vyhodnocení jasů v oblastech mezopického a skotopického vidění
 • Ing. Petr Zach: Energetické problémy vytápění
 • Ing. Tomáš Sniegoň: Identifikace a lokalizace zemního spojení v sítích IT/500V
 • MSc. Tien Trung Vo: Effects on harmonic distortion in high power systems supplying AC electric railways
 • Ing. Viktor Pokorný: Eliminace hlukových emisí elektrických zařízení

2012

 • Ing. Martin Vysloužil: Spolehlivost obnovitelných zdrojů v energetických soustavách
 • Ing. František Střída: Optimalizace elektrických sítí s obnovitelnými zdroji energie
 • Ing. Petr Mičulka:Vliv elektrické vozby na napájecí soustavu
 • Ing. Štefan Hamacek: Problematika provozu vysokonapěťových vedení s izolovanými vodiči (obor Elektrické stroje, přístroje a pohony)

2011

 • Ing. František Dostál: Rušivé světlo v podmínkách ČR
 • Ing. Miroslav Hrabčík: Využití termovize při diagnostice prvků distribuční sítě
 • Ing. Daniel Minařík: Implementace palivového článku do fotovoltaického systému

2010

 • Ing. Daniel Spáčil: Vyhodnocení zpětných vlivů modelováním větrné farmy
 • Ing. Jan Lindovský: Spolehlivost větrných elektráren v elektrizační soustavě

2009

 • Ing. Petr Höchsmann: Výzkum metod pro osvětlování prostorů s vyšší zrakovou náročností
 • Ing. Marek Tinka: Výzkum spolehlivosti energetických soustav
 • Ing. Břetislav Stacho: Stanovení algoritmu spolehlivostně orientované údržby prvků distribuční sítě
 • Ing. Khanh Hung Tran: Optimalizace rozvodu elektrické energie s použitím genetického algoritmu
 • Ing. Josef Cigánek: Kvalita elektrické energie v liberalizovaném tržním prostředí se zaměřením na poklesy napětí
 • Ing. Martin Galetka: Vliv alternativních zdrojů na toky výkonů v přenosové soustavě

2008

 • Ing. Břetislav Novosad: EMC-vliv malých nelineárních spotřebičů na napájecí síť
 • Ing. Vladimír Král: Optimalizace rezistenčního nepřímého ohřevu
 • Ing. Martin Golasowski: Spolehlivost elektrických sítí v návaznosti na databázi poruch a výpadků
 • Ing. Viktor Vik: Studie nového způsobu napájení netrakčních odběrů na Českých drahách
 • Ing. Pavel Hořínek: Rezonance v napájecím systému jednofázové vozby
 • Ing. Luděk Hladký: Výzkum světelného znečištění v podmínkách České republiky
 • Ing. Petr Moldřík: Parametrické modely multikriteriální analýzy pro rozhodovací postupy v elektroenergetice

2007

 • Ing. Tadeusz Sikora: Matematické metody výpočtu spolehlivosti a spolehlivostních ukazatelů
 • Ing. Stanislav Mišák: Analýza napěťových a proudových poměrů 1pólových poruch ve vlastní spotřebě VN elektrárenských a průmyslových provozů
 • Ing. Petr Zemánek: Optimalizace přímého odporového ohřevu
 • Ing. František Orság: Diagnostika elektrických výbojů v sítích vysokého napětí
 • Ing. Josef Nezval: Diagnostické metody pro určování stavu elektrických zařízení

2006

 • Ing. Petr Syrový: Vliv elektrické vozby na úložná zařízení
 • Ing. Roman Vaněk: Problematika přechodových jevů souvisejících se zemním spojením v sítích 22kV
 • Ing. Lukáš Prokop: Výzkum spolehlivosti elektrických rozvodných sítí
 • Ing. Radomír Turča: Kvalita dodávky elektrické energie v liberalizovaném tržním prostředí se zaměřen
 • Ing. Petr Bernat: Negativní vlivy měničů frekvence na asynchronní motor (obor Elektrické stroje, přístroje a pohony)

2005

 • Ing. Jan Gala: Optimalizace údržby distribučních sítí s ohledem na spolehlivost dodávky elektrické energie
 • Ing. Michal Osladil: Energetické vlastnosti klimatizovaných interiérů
 • Ing. Martin Reimer: Rezonanční poměry v trakčním napájecím obvodu 25 kV, 50 Hz po připojení netrakčních odběrů k trakčnímu vedení
 • Ing. Zdeněk Horák: Problematika nesymetrie v třífázových soustavách
 • Ing. René Hruboš: Modelování a zkoušení abnormálních provozních stavů synchronních generátorů
 • Ing. Martin Marek: Způsoby zjišťování magnetických vlastností konstrukčních materiálů, specifické příklady užití a aplikací magnetických měření (obor Elektrické stroje, přístroje a pohony)

2004

 • Ing. Michal Vrkoč: Energetické vlastnosti klimatizovaných interiérů
 • Ing. Kateřina Bazalová: Krátkodobé predikce spotřeby elektrické energie s využitím neuronových sítí
 • Ing. Pavel Válek: Využití impulsní diagnostiky při lokalizaci místa zemního spojení v sítích vysok
 • Ing. Václav Kolář: Měření, vyhodnocení a simulace zatížení trakčních měníren ČD

2003

 • Ing. Ladislav Rudolf: Závislost elektrických ztrát vedení přenosové soustavy na atmosférických vlivech
 • Ing. Petr Korviny: Aplikace multikriteriální analýzy při nasazování dálkově řízených prvků v distribučních sítích vysokého napětí
 • Ing. Ivo Ullman: Univerzální datový model elektrických stanic vvn a zvn pro nasazování řídicích s
 • Ing. Tomáš Novák: Ovlivňování osvětlovacích soustav napájecí sítí
 • Ing. Jiří Kupczyn: Návrh nové architektury vazby napáječů elektrické trakce 3 kV DC
 • Ing. Petr Kačor: Numerické řešení elektrodynamických sil na proudovodné dráze spínacího přístroje podmínek (obor Elektrické stroje, přístroje a pohony)

2002

 • Ing. Petr Dušek: Optimalizace diagnostické metody zkoušky izolačního systému pomocí rázového generátoru
 • Ing. Miloslav Kužela: Elektromagnetická kompatibilita v elektrických sítích (frekvenční charakteristiky)
 • Ing. Jaroslav Beránek: Predikce denního diagramu zatížení s využitím neuronových sítí
 • Ing. Květoslav Hejný: Energetické vlastnosti vytápěných interiérů
 • Ing. Zdeněk Burdek: Využití analýzy poruch pro zvýšení spolehlivosti provozu rozvoden vvn/vn
 • Ing. Tomáš Raška: Spolehlivostně orientovaná údržba v elektroenergetice
 • Ing. Shehab Abdulwadood Ali Saif: Optimalizace frekvenčních charakteristik

2001

 • RNDr. Ctibor Henzl: Modelování magnetických polí v okolí kolejnice stejnosměrné trakční soustavy 3 kV
 • Ing. Blanka Bičovská: Aplikace virtuálních přístrojů v oblasti měření elektromagnetické kompatibily
 • Ing. Petr Krejčí: Řešení spolehlivosti dodávky elektrické energie v oblasti s dálkově ovládanými prvky v sítích vysokého napětí
 • Ing. Václav Čech: Diagnostika asynchronních motorů (obor Elektrické stroje, přístroje a pohony)

2000

 • Ing. Radomír Goňo: Vliv dálkově ovládaných prvků na spolehlivost napájení ve venkovních sítích vn

 

Dr. - Electrical Power Engineering

1999

 • Ing. Václav Hrubeš: Rozbor ztrát elektrické energie na úrovni distribuční společnosti
 • Ing. Martin Pokluda: Řízení odběru distribučních trafostanic s predikcí zatížení při různých venkovních teplotách

1998

 • Ing. Zdeněk Medvec: Vliv elektrických ochran na spolehlivost rozvoden 110/22 kV
 • Ing. Jiří Gurecký: Optimalizace řízení sítí vn dálkově ovládanými úsečníky

1997

 • Ing. Veleslav Mach: Identifikace výbojů v rozvodných zařízeních

1996

 • Ing. Zdeněk Buchta: Energetické problémy související s využitím elektrické energie pro vytápění

1994

 • Ing. Čestmír Serafín: Vliv nelineárních spotřebičů na napájecí síť

 

CSc. - Electrical Power Engineering

1992

 • Ing. Roman Portužák
 • Ing. Daniel Kaminský

 

CSc. – High-current Electrotechnics

1989

 • Ing. Svatopluk Nečas

1988

 • Ing. Stanislav Rusek
 • Ing. Pavel Motloch

1985

 • Ing. Jan Žídek