Skip to main content
Skip header

Successfully completed habilitation procedure for appointment as Associate Professor in the field of Electrical Power Engineering:

2017

 • Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.

2016

 • Ing. Tomáš Novák, Ph.D.

2013

 • Ing. Vladimír Král, Ph.D.

2011

 • Ing. Anna Gawlak, Ph.D.

2009

 • Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
 • Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

2008

 • dr inž. Tomasz Popławski
 • Ing. Radomír Goňo, Ph.D.

2007

 • Dr. Ing. Zdeněk Medvec

2005

 • Dr. Ing. Veleslav Mach

2001

 • Dr. Ing. Jiří Gurecký

1999

 • Ing. Polina Vaculíková, CSc.

1997

 • Ing. Petr Vašenka, CSc.

1996

 • Ing. Eva Konečná, CSc.

1993

 • Ing. Karel Sokanský, CSc.

1992

 • Ing. Pavel Santarius, CSc.

1991

 • Ing. Stanislav Rusek, CSc.

1977

 • Ing. Zdeněk Hradílek, CSc.